2342

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OCC/251A/797/U/6/OWR/2002/TT

z dnia 11 lipca 2002 r.

w sprawie cofnięcia koncesji na obrót ciepłem udzielonej Gminie i Miastu Lwówek Śląski prowadzącym działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Lwówku Śląskim

Na podstawie pisma z dnia 21 marca 2002 r. znak: ZEC/372/2002 informującego o zaprzestaniu działalności związanej z obrotem ciepłem, Gminie i Miastu Lwówek Śląski została cofnięta koncesja w zakresie obrotu ciepłem.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 20 sierpnia 1999 r. nr OCC/251/797/W/3/99/AD udzielono Gminie i Miastu Lwówek Śląski prowadzącym działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim zwanego dalej Zakładem, koncesji na obrót ciepłem, na okres do 25 sierpnia 2009 r.

Pismem z dnia 21 marca 2002 r., znak ZEC/372/2002, Pan Mirosław Burdzicki – Dyrektor Zakładu, Pełnomocnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski, poinformował Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zaprzestaniu w Rakowicach Wielkich działalności gospodarczej objętej udzieloną koncesją na obrót ciepłem. Dyrektor Zakładu wyjaśnił, iż właścicielem budynku w Rakowicach Wielkich, objętego koncesją, została Wspólnota Mieszkaniowa “Nasz Dom,” a na potrzeby ogrzewania tego obiektu gmina przekazała tej Wspólnocie kocioł olejowy o mocy 320 kW.

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił cofnąć koncesję, udzieloną decyzją z dnia 20 sierpnia 1999 r. nr OCC/251/797/W/3/99/AD, w związku z zaprzestaniem przez Zakład prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem ciepłem.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas