2340

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR WCC/806A/797/W/7/OWR/2002/TT

z dnia 11 lipca 2002 r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Gminie i Miastu Lwówek Śląski prowadzącym działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Lwówku Śląskim

Na wniosek z dnia 15 maja 2002 r. ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Lwówku Śląskim, została zmieniona decyzja administracyjna dotycząca koncesji w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 20 sierpnia 1999 r. nr WCC/806/797/W/3/99/AD udzielono Gminie i Miastu Lwówek Śląski prowadzącym działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim zwanego dalej Zakładem, koncesji na wytwarzanie ciepła, na okres do 25 sierpnia 2009 r.

Wnioskiem z dnia 15 maja 2002 r., znak ZEC/622/2002, uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2002 r. znak: ZEC/762/2002, Pan Mirosław Burdzicki – Dyrektor Zakładu i Pełnomocnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski, wystąpił o zmianę ww. decyzji, w związku z tym, że sprzedaż ciepła dla odbiorców zewnętrznych odbywa się tylko z 10 źródeł ciepła i w takim zakresie prowadzona jest przez ten Zakład działalność gospodarcza.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 20 sierpnia 1999 r. nr WCC/806/797/W/3/99/AD, w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas