2336

UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla terenu działki nr ewid. 69, obręb Lutynia

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z uchwałą nr XLIV/390/98 Rady Gminy w Miękini z dnia 16 czerwca 1998 r. Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEDMIOT UCHWAŁY

§ 1

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia zatwierdzonego uchwałą nr VII/41/94 Rady Gminy w Miękini z dnia 7 grudnia 1994 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 13 z dnia 15 grudnia 1994 r., dla obszaru położonego w obrębie wsi Lutynia, obejmującego działkę nr ewidenc. 69 AM-1 w granicach określonych na rysunku planu, zwaną dalej zmianą w planie, której ustalenia wyrażone są w postaci:

1) tekstu niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:2500, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Tekst i rysunek, o których mowa wyżej, są integralnymi składnikami zmiany w planie.

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą uchwałą, to jest obszar położony w granicach określonych na rysunku planu;

2) terenie – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnym sposobie zagospodarowania, oznaczony symbolem funkcji;

3) funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu ustalone jako podstawowe;

4) funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu jako dodatkowe, dopuszczone przy spełnieniu określonych warunków;

5) funkcji tymczasowej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu w określonym horyzoncie czasowym;

6) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy określoną na rysunku planu;

7) kondygnacji budynku – należy przez to rozumieć jeden nadziemny użytkowy poziom budynku;

8) działalności nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalność nieuciążliwą dla użytkowników terenów sąsiadujących;

9) mieszkalnictwie funkcyjnym – należy przez to rozumieć mieszkania dla osób związanych z prowadzoną na danym terenie działalnością.

2. Znaczenie znaków widniejących na rysunku planu wyjaśnia legenda rysunku planu.

R o z d z i a ł II

Ustalenia ogólne

§ 3

1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określającym:

1) granice obszaru objętego uchwałą,
2) przeznaczenie terenów,
3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
4) linie zabudowy.

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter orientacyjny bądź postulatywny.

§ 4

Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi

1. Ścieki sanitarne należy odprowadzać zgodnie z ustaleniami szczegółowymi podanymi w § 7 ust. 5.

2. Ścieki powierzchniowe należy odprowadzać zgodnie z ustaleniami szczegółowymi podanymi w § 7 ust. 6.

3. Do celów grzewczych należy stosować wyłącznie paliwa ekologiczne oraz urządzenia o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

4. Co najmniej 30% powierzchni działek należy przeznaczyć na zieleń.

5. Sposób zagospodarowania i użytkowania terenów oraz świadczonych usług nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, poziomu hałasu oraz zapylenia.

6. Odpady komunalne należy gromadzić w indywidualnych pojemnikach i wywozić zgodnie z przyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami.

7. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do ustanowienia organu kontrolującego sposób postępowania z odpadami określony w przepisach szczególnych.

§ 5

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

1. Z uwagi na to, iż obszar objęty niniejszą uchwałą jest położony w rejonie występowania stanowisk archeologicznych, w którym może dojść do odkrycia obiektów archeologicznych, prace ziemne należy bezwzględnie prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Inspekcji Zabytków Archeologicznych SOZ. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte, na koszt inwestora, ratownicze badania wykopaliskowe.

2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury.

3. Celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-kon-serwatorskiego inwestor zobowiązany jest do powiadomienia SOZ – Inspekcji Zabytków Archeologicznych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. Z uwagi na ochronę krajobrazu kulturowego wsi Lutynia oraz położenie terenu w pobliżu pola bitwy prusko-austriackiej pod Lutynią z dnia 4 grudnia 1757 r., realizowana zabudowa powinna nawiązywać do charakteru tradycyjnej zabudowy w tym rejonie, to znaczy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja obowiązkowo w poddaszu, powinna posiadać dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci i pokryciu dachówką albo materiałem dachówkopodobnym oraz stolarkę okienną o podziałach symetrycznych lub pozpodziałową.

5. Dla budynków usługowych lub produkcyjnych wznoszonych na terenach oznaczonych symbolem UN dopuszcza się dachy łamane, których połacie strome należy pokryć dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

§ 6

Zasady obsługi terenów w zakresie komunikacji

1. Zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru będą pełnić drogi publiczne o parametrach ulic klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KL, w tym:

a) istniejąca (na działce nr ewid. 81dr) droga nr 4716020, przylegająca do wschodniej granicy obszaru,

b) istniejąca (na działce nr ewid. 67dr) droga nr 4716021, przylegająca do zachodniej granicy obszaru,

c) istniejąca (na działce nr ewid. 70dr) droga przylegająca do południowej granicy obszaru, mająca w perspektywie pełnić funkcję obwodnicowego dla Lutyni odcinka drogi nr 47711.

2. Wewnętrzną obsługę komunikacyjną będą pełnić drogi wewnętrzne o parametrach ulic klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, realizowane w ramach inwestycji własnych inwestora.

3. Szerokość ulic oznaczonych symbolem KL nie może być mniejsza niż 15 m w liniach rozgraniczających.

4. Szerokość ulic oznaczonych symbolem KD nie może być mniejsza niż 10 m w liniach rozgraniczających.

5. Przy skrzyżowaniach ulic oznaczonych symbolem KL należy wykonać narożne ścięcia linii rozgraniczających o bokach 10,0 x 10,0 m, a przy skrzyżowaniach ulic oznaczonych symbolem KD – o bokach 5,0 x 5,0 m, w celu zapewnienia trójkątów widoczności.

§ 7

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Ustala się zasadę realizacji sieci uzbrojenia technicznego w obrębie linii rozgraniczających ulic, a stacji transformatorowej na specjalnie dla niej wydzielonej działce, oznaczonej na rysunku planu symbolem EE.

2. Zaleca się, aby realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie poprzedzała realizację zabudowy.

3. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, realizację sieci uzbrojenia technicznego oraz urządzeń technicznych na terenach leżących poza liniami rozgraniczającymi dróg i ulic, za zgodą właścicieli terenów.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu Ć 160 biegnącego wzdłuż drogi gminnej nr 4716020, na warunkach uzgodnionych z użytkownikiem sieci.

5. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1) docelowo przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych o pojemności do 10,0 m3, z wywozem do oczyszczalni w Miękinii, na warunkach uzgodnionych z użytkownikiem oczyszczalni,

3) zaleca się odprowadzenie ścieków do lokalnej oczyszczalni ścieków przewidzianej w sąsiedztwie obszaru objętego uchwałą, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem NO, na warunkach uzgodnionych z użytkownikiem oczyszczalni,

4) po wykonaniu kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków sanitarnych należy zlikwidować oraz zobowiązać właścicieli posesji do wykonania podłączeń do kolektora sanitarnego.

6. W zakresie odprowadzania ścieków powierzchniowych ustala się:

1) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi chemicznymi,

2) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub innych chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie inwestycji,

3) odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi wymaga pozwolenia wodnoprawnego,

4) projekt odprowadzenia ścieków oraz odwodnienia terenu wymaga uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy w Środzie Śląskiej,

5) w przypadku uszkodzenia istniejącej sieci drenarskiej inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na koszt własny, pod nadzorem właściwej terenowo spółki wodnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) obowiązek skablowania lub przełożenia istniejącej sieci napowietrznej L-282/20 kV na koszt zainteresowanych inwestorów, w sposób i na warunkach uzgodnionych z użytkownikiem sieci,

2) obowiązek budowy stacji transformatorowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem EE, zasilanej z istniejącej linii energetycznej, na warunkach określonych przez dostawcę energii elektrycznej,

3) obowiązek zapewnienia dogodnego dojazdu do stacji transformatorowej, o której mowa wyżej,

4) przyłącza kablowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez użytkownika sieci,

5) wszelkie inwestycje w zakresie sieci elektroenergetycznej, związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, realizowane będą na podstawie indywidualnych umów, zawieranych na wniosek zainteresowanych inwestorów.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię cieplną z własnych kotłowni na paliwa proekologiczne, z zastosowaniem urządzeń technicznych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń środowiska.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:

1) odpady stałe należy gromadzić w indywidualnych pojemnikach i wywozić zgodnie z systemem usuwania odpadów przyjętym w gminie.

10. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

1) przewody sieci telekomunikacyjnej należy układać w pasie drogowym ulic,

2) dopuszcza się ułożenie przewodów na terenie leżącym poza pasem drogowym, za zgodą właścicieli terenu.

§ 8

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych

1. Jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) EE – teren przeznaczony pod budowę stacji transformatorowej.

2) KL – tereny przewidziane na poszerzenie i modernizację dróg publicznych, wraz z ułożeniem przewodów uzbrojenia technicznego.

§ 9

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia

i użytkowania terenu

1. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały tereny mogą być użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

R o z d z i a l III

Ustalenia szczegółowe

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczają- cymi

§ 10

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego

symbolem MN

1. Funkcja podstawowa: mieszkalnictwo jednorodzinne w zabudowie wolno stojącej.

2. Funkcja uzupełniająca: usługi nieuciążliwe.

3. Zasady podziału terenów na działki budowlane:

1) Powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 800 m2.

2) Szerokość działki, mierzona wzdłuż linii zabudowy, nie może być mniejsza niż 23,0 m.

3) Zaleca się, aby podział terenów na działki budowlane był zgodny z podziałem przedstawionym na rysunku planu.

4) Dopuszcza się inny podział terenów na działki budowlane niż przedstawiony na rysunku planu pod warunkiem, że powierzchnia działki nie będzie mniejsza niż 800 m2, a szerokość działki nie mniejsza niż 23,0 m.

4. Zasady zabudowy, zagospodarowania i urządzenia terenów:

1) Zabudowie należy nadać jedną kondygnację z dopuszczeniem drugiej kondygnacji w poddaszu, dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym oraz stolarkę o podziałach symetrycznych lub bezpodziałową.

2) Dopuszcza się zabudowania gospodarcze jako wolno stojące albo wbudowane lub dobudowane do budynków mieszkalnych, takie jak garaże i inne nieuciążliwe pomieszczenia pomocnicze, a także służące nieuciążliwej działalności gospodarczej.

3) Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę projektowanych obiektów usługowych należy uzyskać postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4) Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela posesji, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także dla pojazdów klientów i dostawczych, należy zapewnić na terenie własnym.

5) Frontowe części posesji zaleca się urządzić w formie ogrodu ozdobnego.

6) Ogrodzeniom frontowym posesji należy nadać wysokość nieprzekraczającą 1,5 m oraz formę estetyczną, zharmonizowaną z architekturą zabudowy.

7) Osłony śmietnikowe powinny być wkomponowane w ogrodzenia frontowe posesji.

8) Jako rodzaj nawierzchni wewnętrznych dojść i dojazdów należy wykluczyć asfalt.

9) Powierzchnia zabudowy działki nie może przekroczyć 30% powierzchni działki.

10) Odległość linii zabudowy w od linii rozgraniczającej ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KL – ustala się na 10,0 m, natomiast od dróg oznaczonych symbolem KD – na 6,0 m.

11) Brak określonej linii zabudowy na rysunku planu oznacza, że lokalizacja obiektu jest dowolna, z zachowaniem wymogów prawa budowlanego.

§ 11

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego

symbolem UN

1. Funkcja podstawowa: usługi nieuciążliwe wraz z częścią socjalną i biurową.

2. Funkcja uzupełniająca: nieuciążliwa produkcja, nieuciążliwe rzemiosło oraz mieszkalnictwo funkcyjne.

3. Wyklucza się lokalizację obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska.

4. Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę projektowanych obiektów usługowych i produkcyjnych należy uzyskać postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5. Zasady zabudowy, zagospodarowania i urządzania terenów:

1) Linia zabudowy od linii rozgraniczającej ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KL – w odległości 10,0 m; od ulic oznaczonych symbolem KD – w odległości 6,0 m.

2) Brak określonej linii zabudowy na rysunku planu oznacza, że lokalizacja obiektu jest dowolna, z zachowaniem wymogów prawa budowlanego.

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu posesji.

4) Zabudowie należy nadać jedną kondygnację z dopuszczeniem drugiej kondygnacji w poddaszu, dachy strome lub łamane o symetrycznym nachyleniu połaci, pokrycie połaci stromych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym oraz stolarkę o podziałach symetrycznych lub bezpodziałową.

5) Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela posesji oraz klientów należy zapewnić na terenie własnym.

6) Dopuszcza się wewnętrzny podział terenów na odrębne posesje pod warunkiem prowadzenia na nich działalności zgodnych z przeznaczeniem terenu określonych w ust. 1 i 2 oraz spełnienia wymogów wynikających z pozostałych ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały.

§ 12

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego

symbolem EE

1. Funkcja terenu: teren lokalizacji elektroenergetycznej stacji transformatorowej.

2. Zasady zabudowy, zagospodarowania i urządzenia terenu:

1) Linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem KL.

2) Parametry i rozwiązania techniczne stacji należy uzgodnić z dostawcą energii elektrycznej.

3) Budynkowi stacji należy nadać dach stromy o symetrycznym nachyleniu połaci, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym oraz elewacje zakomponowane w nawiązaniu do tradycyjnych (przedwojennych) form architektury tego typu obiektów.

4) Ogrodzenie terenu powinno mieć formę estetyczną, zharmonizowaną z architekturą obiektu oraz wysokość nieprzekraczającą 1,5 m.

§ 13

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych

symbolem ZW

1. Funkcja podstawowa: zieleń wypoczynkowa.

2. Funkcja uzupełniająca: sport i rekreacja.

3. Zasady zagospodarowania i urządzenia terenów:

1) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZW należy traktować jako system połączony, złożony z następujących zespołów zieleni:

a) parku wypoczynkowego, zlokalizowanego w centralnej części obszaru opracowania, o zieleni wielopiętrowej z przewagą wysokiej, z alejami i ścieżkami spacerowymi wyposażonymi w ławki do odpoczynku oraz elementami architektury parkowej takimi jak: pergole, fontanny, gloriety, trejaże itp.,

b) skwerów wypoczynkowo-rekreacyjnych, zlokalizowanych w zachodniej i wschodniej częściach obszaru opracowania, o zieleni wielopiętrowej z przewagą niskiej, z placami i urządzeniami do gier i zabaw na wolnym powietrzu, ścieżkami spacerowymi i miejscami wypoczynku,

c) ciągów zieleni łączących park wypoczynkowy ze skwerami wypoczynkowo-rekreacyjnymi, o zieleni wielopiętrowej, ze ścieżkami spacerowymi i wydzielonymi ścieżkami rowerowymi.

2) Tereny wzdłuż granic stykających się z terenami mieszkaniowymi należy obsadzić zielenią zwartą, z przewagą zimozielonej.

3) Jako rodzaj nawierzchni alei, ścieżek i placyków należy wykluczyć asfalt.

§ 14

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych

symbolem ZI

1. Funkcja podstawowa: zieleń izolacyjna.

2. Funkcja uzupełniająca: komunikacja piesza.

3. Zasady zagospodarowania i urządzenia terenów:

1) Teren obsadzić zielenią wysoką i średniowysoką z przewagą zieleni zwartej i zimozielonej.

2) Jako rodzaj nawierzchni ścieżek wykluczyć asfalt.

3) Przy granicy z terenami stanowiącymi zaplecze gospodarcze lub place manewrowe obiektów usługowych, rzemieślniczych lub przemysłowych zaleca się lokalizację dodatkowych przegród akustycznych w postaci, np. ekranów wygłuszających hałas lub wałów ziemnych z zielenią zwartą.

R o z d z i a ł IV

Przepisy końcowe

§ 15

W razie zbycia terenu przez właściciela zostanie naliczona jednorazowa opłata, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 16

Tracą moc, w odniesieniu do obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia zatwierdzonego uchwałą VII/41/94 Rady Gminy w Miękini z dnia 7 grudnia 1994 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 13 z dnia 15 grudnia 1994 r.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Miękinia.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD URBAŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Miękini z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 2336)