2331

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi PUSTKÓW ŻURAWSKI z osiedlem mieszkaniowym położonym w obrębie Żurawice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w związku z uchwałami Rady Gminy Kobierzyce nr: XVIII/82/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. i XLV/366/01 z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Żurawski z osiedlem mieszkaniowym położonym w obrębie Żurawice, Rada Gminy uchwala, co następuje:

uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi PUSTKÓW ŻURAWSKI z osiedlem mieszkaniowym położonym w obrębie Żurawice, rysunek planu w skali 1:2000 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar zainwestowania wsi Pustków Żurawski wraz osiedlem mieszkaniowym w obrębie Żurawice i częścią terenu cukrowni “Pustków” w obrębie Solna w granicach, jak na rysunku planu.

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach;
2) linie rozgraniczające dróg publicznych;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
4) zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, linie zabudowy i gabaryty obiektów;
5) szczególne warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
6) tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu.

2. W rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są oznaczenia graficzne zawarte w legendzie pt. Elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej, Elementy układu komunikacji oraz usytuowanie obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków i udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz granice obszaru objętego planem. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter regulacyjny i informacyjny lub przesądzone są innymi niż plan przepisami.

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów

§ 3

Ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów istn. i proj. zainwestowania:

1. Ustala się zasięg istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego jak na rysunku planu.

2. W obrębie terenów zainwestowania wiejskiego dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej, nieuciążliwej produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz zainwestowania służącego celom publicznym, w tym związanego z gospodarką komunalną.

3. W ramach remontów i modernizacji istniejących zespołów zabudowy wymagane jest porządkowanie i uzupełnianie istn. struktury przestrzennej poprzez: korekty obiektów dysharmonijnych, lokalizację nowych budynków na działkach plombowych, właściwe kształtowanie elementów obsługi komunikacyjnej, zieleni towarzyszącej i izolacyjnej itp.

4. Na terenach zainwestowania wiejskiego nie dopuszcza się sytuowania obiektów hodowlanych, produkcyjnych oraz realizacji innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko.

5. Lokalizacja dużych obiektów hodowlanych, produkcyjnych i innych, dla których wymagane jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, może następować tylko na wyznaczonych dla tych obiektów terenach.

6. Budynki gospodarcze lokalizowane na terenach zainwestowania wiejskiego należy w miarę możliwości sytuować wzdłuż granic nieruchomości z terenami otwartymi.

7. Dopuszcza się sytuowanie małych parterowych kiosków i pawilonów usługowo-handlowych jako obiektów tymczasowych na całym terenie zainwestowania, zaleca się jednak ich grupowanie na terenach koncentracji usług w uporządkowanych przestrzennie i architektonicznie zespołach.

8. Dopuszcza się lokalizację niewielkich urządzeń gospodarki komunalnej na ewent. wydzielonych działkach do 50 m2, zaś na terenach mieszkaniowych i usługowych jako obiektów wbudowanych (z wyjątkiem stacji redukcyjno-pomiarowych gazu). Dopuszcza się ponadto sytuowanie instalacji magazynowych – zbiorników paliw płynnych i gazowych – do celów grzewczych (olej opałowy, gaz płynny).

9. Dopuszcza się możliwość realizacji ścieżek rowerowych w obszarze zainwestowania wsi i jej terenów otwartych.

§ 4

Tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu

Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania terenów:

1. Dopuszcza się możliwość lokalizowania na terenach istn. i proj. zainwestowania obiektów tymczasowych o funkcjach niekolidujących z docelowymi, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych dla ostatecznego zagospodarowania i nieutrudniających zagospodarowania terenów przylegających.

2. Na terenach otwartych obiekty gospodarcze, służące produkcji rolnej lub obsłudze rolnictwa (wiaty, magazyny itp.) mogą być lokalizowane jako obiekty tymczasowe na okres do 10 lat.

3. Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w późniejszym terminie dopuszcza się możliwość zagospodarowania poprzez nasadzenia roślinności dostosowanej do otoczenia i do okresu zagospodarowania.

§ 5

Ustalenia szczegółowe

Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi przyjmuje się następujące ustalenia szczegółowe:

01 MN Teren istniejącego osiedla mieszkaniowego położonego w obrębie Żurawice.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. zabudowy jednorodzinnej; realizacja nowych obiektów na działkach plombowych w linii zabudowy wyznaczonej przez budynki sąsiadujące (od proj. drogi K03 – 10,0 m); wysokość proj. zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przekrycie dachami stromymi;

– obsługę komunikacyjną za pośrednictwem istn. drogi K02 i ulic dojazdowych oraz proj. drogi K03;

– likwidację lub przełożenie, z uwagi na kolizje ze zrealizowaną zabudową, wodociągu wody technologicznej Ć 300;

– nasadzenia zieleni wysokiej w pasach istn. ulic dojazdowych.

Dopuszcza się możliwość powiększenia działek nr: 77, 86 i 102 (korekty granic ulic: proj. K03, Akacjowej i Topolowej – po skablowaniu odcinka linii napowietrznej SN 20,0 kV).

02 ZD,MN,ZP Teren istn. zespołu ogrodów działkowych i proj. osiedla mieszkaniowego położonego na granicy obrębów Pustków Żurawski i Żurawice.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. ogrodów działkowych (działki nr 66/6, 66/10-30 w obr. Żurawice i nr: 3/41-70 w obr. Pustków Żurawski) położonych we wschodniej części terenu;

– lokalizację proj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w granicach jak na rysunku planu; wysokość proj. zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przekrycie dachami stromymi; obsługa komunikacyjna za pośrednictwem drogi K03 i proj. ulic dojazdowych o szerokościach jak na rysunku planu; nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu (od proj. ulic dojazdowych – 6,0 m); wymagane skablowanie odcinka napowietrznej linii SN 20,0 kV;

– lokalizację w południowej części dz. nr 66/4 (obr. Żurawice) zespołu wysokiej i niskiej zieleni rekreacyjnej – osiedlowego placyku wraz z realizacją ciągu pieszego wzdłuż granicy kościoła na dz. nr 3/16 i 3/70.

03 RP Teren otwarty użytków rolnych położony w obr. Żurawice. Ustala się całkowity zakaz zabudowy kubaturowej.

04 KS,RO Teren istn. i proj. zespołu garaży boksowych oraz upraw ogrodniczych położony w obrębie Żurawice.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. boksów garażowych z możliwością lokalizacji nowych ciągów równolegle do istniejących i w ich linii zabudowy; wymagane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż zachodniej granicy zespołu;

– trwałą adaptację: istn. ogrodów pracowniczych na dz. nr 64/26 i 64/45 wraz z przejściem pieszym wzdłuż granicy z terenem 03 RP oraz wiejskiego punktu gromadzenia odpadów na dz. nr 64/6, wokół którego wymagane nasadzenia zieleni izolacyjnej.

05 US,UO,UK Teren istniejących obiektów i urządzeń usług sportu, oświaty i kultu religijnego położone w zachodniej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. boiska sportowego na dz. nr 66/2 i 3/4 (obr. Żurawice); wymagane: całkowite zachowanie istn. zieleni wysokiej, odtworzenie skarp ziemnych okalających boisko z możliwością przystosowania ich na trybuny; dopuszcza się możliwość zlokalizowania niewielkiego parterowego pawilonu (szatnie, gastronomia) i parkingu w południowo-wsch. części działki;

– trwałą adaptację, z możliwością przebudowy lub rozbudowy, budynku szkoły podstawowej i urządzeń towarzyszących położonych na działkach nr: 66/3 (obr. Żurawice) oraz 3 i nr 4 (obr. Pustków Żurawski);

– trwałą adaptację kościoła położonego na działce nr 3/16 wraz z możliwością lokalizacji budynku parafialnego w głębi działki; wymagane nasadzenia wysokiej zieleni izolacyjnej wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki.

06 MW Teren istn. zabudowy wielorodzinnej położony w północnej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej usytuowanego między drogami K04, K03 i K05;

– wymagane nasadzenia uzupełniającej zieleni osiedlowej i izolacyjnej wzdłuż granicy z terenem 07 MN.

Dopuszcza się możliwość:

– adaptacji lub przebudowy budynku gospodarczego na dz. nr 3/36 na cele usługowe (handel, mała gastronomia);

– usytuowania placu zieleni osiedlowej w północnej części dz. nr 3/38 lub zespołów boksów garażowych, pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych.

07 MN Teren proj. zabudowy jednorodzinnej położony w centralnej części wsi.

Ustala się:

– lokalizację na dz. nr 3/23 zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej oraz na dz. nr 3/14 budynku wolno stojącego; maks. wysokość proj. zabudowy: 2 kondygnacje + poddasze użytkowe; przekrycie dachami stromymi; szczególnej dbałości wymagają rozwiązania architektoniczne budynku zamykającego proj. ulicę dojazdową – punkt formalnie ważny;

– obowiązujące linie zabudowy od proj. ulicy dojazdowej – 10,0 m;

– obsługę komunikacyjną: dla zabudowy bliźniaczej – za pośrednictwem proj. wewnętrznej ulicy dojazdowej D10,0, dla budynku wolno stojącego – z drogi K04;

– włączenie części dz. nr 3/23 (pasa terenu o szer. 5,0 m) w linie rozgraniczające ulicy K04 (parking przyuliczny) oraz korektę granicy z dz. nr 3/20 i 3/36.

W przypadku zlokalizowania w budynku na dz. nr 3/19 (teren 08 MW,U) przedszkola gminnego dopuszcza się możliwość przeznaczenia południowej części terenu pod funkcje rekreacyjne (ogród jordanowski).

08 MW,U Teren istn. i proj. zabudowy mieszkalno- -usługowej położony w centralnej części wsi.

Ustala się:

– trwałe adaptacje: budynku mieszkalnego na dz. nr 3/18, obiektu handlowego na dz. nr 3/32 (z możliwością przebudowy i nadbudowy dachem stromym) oraz budynku na dz. nr 3/19 (z możliwością adaptacji całości lub części na funkcje usługowe, (np. administracja lub przedszkole – pod warunkiem wydzielenia z południowej części terenu 07 MN z przeznaczeniem na ogród jordanowski);

– przebudowę budynku mieszkalnego na dz. nr 3/20 z dopuszczeniem funkcji usługowych w parterze; maks. wysokość proj. zabudowy: 2 kondygnacje + poddasze użytkowe; przekrycie dachem stromym; obowiązująca linia zabudowy – jak budynku istn.;

– obsługę komunikacyjną z drogi K01; przed pawilonem handlowym na dz. nr 3/21 wymagane urządzenia parkingu z zielenią izolacyjną.

09 MW,ZD Teren istn. i proj. zabudowy mieszkaniowej oraz istn. ogrodów działkowych położony w centralnej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. zabudowy mieszkaniowej w południowej i zachodniej części terenu; wymagana stopniowa likwidacja sąsiadujących obiektów gospodarczych (dot. w szczególności położonych na dz. nr 2/1, 2/6 i 2/10) i związana z tym realizacja przydomowych terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej;

– trwałą adaptację istn. zespołu ogrodów działkowych na dz. nr 2/7;

– lokalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w parterze na dz. nr 2/10 (wymagana rozbiórka zabudowy gospodarczej); maks. wysokość proj. zabudowy: 2 kondygnacje + poddasze użytkowe; przekrycie dachem stromym; obowiązujące linie zabudowy – jak na rysunku planu; szczególnej dbałości wymagają rozwiązania architektoniczne frontowej części przylegającej do placyku w zachodniej części działki 2/9 – punkt formalnie ważny;

– obsługę komunikacyjną terenu za pośrednictwem ulic K01, K05 i D8,0 biegnącej śladem drogi na dz. nr 24.

10 Mw,U/P Teren istn. zainwestowania wiejskiego oraz proj. zabudowy usługowo-produkcyjnej położony w centralnej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. zabudowy mieszkaniowej w południowej części terenu z dopuszczeniem remontów modernizacyjnych i lokowaniem towarzyszących funkcji usługowych; wymagane porządkowanie istn. obiektów gospodarczych na zapleczach budynków mieszkalnych; na dz. nr 7/2 możliwość urządzenia terenu zieleni rekreacyjnej;

– trwałą adaptację dawnej rolniczej zabudowy gospodarczej na dz. nr 8/12 z przeznaczeniem na cele nieuciążliwych usług lub produkcji i składów; obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej na terenie 11 Mw,UR; wymagane nasadzenia wysokiej zieleni izolacyjnej;

– lokalizację zabudowy mieszkalno-usługowej (preferowane rzemiosło) na dz. nr 7/3; maks. wysokość zabudowy: parter + poddasze użytkowe; przekrycie dachami stromymi; linie zabudowy – jak na rysunku planu; obsługa komunikacyjna z proj. ulicy dojazdowej po śladzie drogi na dz. nr 24.

11 Mw,UR Teren istn. zainwestowania wiejskiego oraz proj. zabudowy rzemieślniczej położony w centralnej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. zabudowy mieszkaniowej w południowej części terenu; adaptację budynku gospodarczego na dz. nr 8/15 na cele usługowo- -mieszkalne z możliwością nadbudowy o poddasze użytkowe w dachu stromym;

– lokalizację zabudowy rzemieślniczej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej w północnej części terenu; wysokość proj. zabudowy: parter + poddasze użytkowe; przekrycie dachami stromymi; nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu; obsługa komunikacyjna z proj. ulicy lokalnej K03;

– scalenie działek nr: 8/5 i północnej części 8/5 w celu poprawy zagospodarowania.

12 Mw,MN Teren istn. zainwestowania wiejskiego oraz proj. zabudowy mieszkaniowej położony w północno-wschodniej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. zabudowy mieszkaniowej w południowej części terenu; wymagane porządkowanie istn. obiektów gospodarczych na zapleczach budynków mieszkalnych;

– lokalizację zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług w północnej i centralnej części terenu; wysokość proj. zabudowy: parter + poddasze użytkowe; przekrycie dachami stromymi; nieprzekraczalne linie zabudowy: od ulicy K03 – 10,0 m, od proj. ulicy dojazdowej – 6,0 m; obsługa komunikacyjna z proj. wewnętrznej ulicy dojazdowej D10,0; realizacja zespołu wymaga scalenia i powtórnego podziału dla działek nr: 15/2, 3, 6 i 15/11- 29;

– realizację przy proj. ulicy dojazdowej (na dz. nr 15/24 i 15/25) placyku przedwejściowego do zespołu ogrodów działkowych położonych na terenie 13 ZD.

13 ZD Teren istn. ogrodów działkowych w północno- -wschodniej części wsi przeznaczony do trwałej adaptacji.

14 U/P,MN Teren istn. obiektów usługowo-magazy-nowych oraz istn. i proj. zabudowy mieszkaniowej we wschodniej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. obiektów i urządzeń usługowo-magazynowych położonych na dz. nr 10/2; wymagane nasadzenie wysokiej zieleni izolacyjnej wzdłuż wschodniej granicy terenu;

– trwałą adaptację istn. zabudowy mieszkaniowej na dz. nr: 5/9 i 11 oraz zachowanie terenu kapliczki M. Boskiej na dz. nr 16 (wraz z istn. zielenią wysoką);

– lokalizację proj. zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowo- -produkcyjnej na cz. dz. nr 11; wysokość proj. zabudowy: parter + poddasze użytkowe; przekrycie dachami stromymi; min. linia zabudowy od proj. ulicy dojazdowej i granicy chronionego parku na dz. nr 10/1 – jak na rysunku planu; obsługa komunikacyjna z proj. wewnętrznej ulicy dojazdowej D8,0;

– w granicach całego terenu (objętego strefą ochrony konserwatorskiej) wszelkie prace budowlane, zmiany funkcji lub zmiany własności winny być prowadzone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia służby ochrony zabytków.

15 ZP,U Teren chronionego zespołu parkowo-pałaco-wego położony w centralnej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację istn. chronionego zespołu zieleni parkowej położonego na cz. dz. nr 5/10; wymagane w obrębie parku prace porządkowo-modernizacyjne połączone z likwidacją niewielkich kubatur gospodarczo-garażowych, nasadzeniami zieleni wysokiej i niskiej oraz możliwością zagospodarowania rekrea- cyjnego i sytuowania elementów małej architektury;

– trwałą adaptację chronionego obiektu pałacowego z przeznaczeniem na funkcje usługowe (np. administracja, przedszkole itp.);

– adaptację przylegającego do ulicy K01 parkingu (KP) pod warunkiem realizacji właściwych nawierzchni (np. kostka granitowa, trawniki) oraz nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż jego północnej granicy;

– w granicach całego terenu (objętego strefą ochrony konserwatorskiej) wszelkie prace budowlane, zmiany funkcji lub zmiany własności winny być prowadzone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia służby ochrony zabytków.

Dopuszcza się możliwość realizacji budynku lub muru kurtynowego (domykającego kompozycję zespołu podworskiego) wzdłuż ulicy K01 – wg linii zabudowy jak na rysunku planu – z zaleceniem rekompozycji bryły i formy obiektu lub muru kurtynowego do wysokości gzymsu wieńczącego.

16 P,S,U Teren istn. cukrowni “Pustków” położony w centralnej i południowej części wsi.

Ustala się:

– trwałą adaptację (z dopuszczeniem remontów, modernizacji i rozbudowy na cele produkcyjno-skła-dowo-usługowe) istn. obiektów i urządzeń obecnej cukrowni położonych na terenie działek nr: 5/7, cz.5/10, 30 i 28 (obr. Pustków Żurawski) oraz 75 (obr. Żurawice);

– trwałą adaptację budynków mieszkalnych z możliwością przeznaczenia na funkcje usługowe (np. administracja) położonych: w półn. cz. dz. nr 5/10 (wraz z zachowaniem ciągu komunikacyjnego wzdłuż murów zakładu) oraz na dz. nr 74/1 (obr. Solna);

– lokalizację zabudowy produkcyjno-składowo-usługo-wej w północno-zachodniej i zachodniej części terenu; nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu; szczególnej dbałości wymagają rozwiązania architektoniczne proj. obiektu (-ów) w rejonie skrzyżowania dróg K01 i K02 – punkt formalnie ważny; podziały geodezyjne terenu, uwzględniające potrzeby poszczególnych inwestorów, winny być przeprowadzone w oparciu o następujące zasady: obsługa komunikacyjna za pośrednictwem wewnętrznych ulic dojazdowych o szer. 12,0 i 10,0 m włączanych do drogi K01 (pod warunkiem stopniowego zmniejszania liczby wjazdów bramowych i porządkowania istn. grodzeń zakładu); parkowanie wyłącznie w granicach wydzielanych działek; wymagane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic wydzielanych działek oraz od strony drogi K01;

– wszelkie prace budowlane oraz zmiany funkcji wymagają na etapie postępowania lokalizacyjnego uzyskania opinii służby ochrony zabytków.

Dopuszcza się przeznaczenie terenu niewykorzystanych pod zainwestowanie nieczynnych osadników (NO) położonych na cz. dz. nr 5/10 (obr. Pustków) pod rekultywację.

17 KK Tereny kolejowe (linia nr 285 drugorzędna relacji Wrocław – Jedlina Zdrój ) położone w południowo- -wschodniej części wsi przeznaczone do trwałej adaptacji.

18 RP Tereny gruntów rolnych we wschodniej i północnej części wsi.

19 RP Dla terenu 18 RP ustala się całkowity zakaz zabudowy kubaturowej, dla terenu 18 RP dopuszcza się możliwość trwałej adaptacji istn. i lokalizacji proj. rolniczej zabudowy gospodarczej.

§ 6

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów otwartych

1. Dla terenów otwartych ustala się całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

2. Ustala się zakaz zabudowy gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych oraz lasów.

3. Nie ogranicza się możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej, zalecając ich prowadzenie wzdłuż pasów drogowych lub granic działek oraz równolegle do sieci istniejących.

4. Nie ogranicza się możliwości realizacji małych zbiorników retencji wodnej i stawów hodowlanych, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami szczególnymi.

5. Drogi gminne biegnące w terenach otwartych pełnią funkcję dróg rolniczych służących do obsługi użytków rolnych.

§ 7

Ustalenia dot. komunikacji drogowej

Dla poszczególnych ulic i dróg przyjmuje się następujące ustalenia:

K01 Zp20,0/15,0 Odcinek drogi powiatowej nr 47813 (Solna – droga nr 346).

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających: 20,0 m – poza terenem zainwestowanym, 15,0 m – w granicach istn. zainwestowania wsi;
– na terenach zainwestowanych przekrój uliczny (na odcinku południowym do skrzyżowania z drogą K02 (do Żurawic) jednostronny z chodnikiem po stronie wschodniej);
– min. linia zabudowy dla proj. obiektu na terenie 16 P,S,U – 20,0 m (jak na rysunku planu);
– korektę łuku w sąsiedztwie przejazdu kolejowego we wschodniej części wsi;
– trwałą adaptację zatok przystankowych i wiat komunikacji zbiorowej przy ul. Kolejowej;
– całkowitą ochronę drzew pomnikowych, zachowanie istn. alei kasztanowej wzdłuż drogi wraz z prowadzeniem nasadzeń uzupełniających.

K02 Zp20,0 Odcinek drogi powiatowej nr 47891 (Pustków Żurawski – Żurawice).

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0 m;
– na odcinku od skrzyżowania z drogą K01 do skrzyżowania z proj. ulicą K03, przekrój uliczny jednostronny (chodnik po stronie wschodniej);
– obowiązująca linia zabudowy dla proj. zabudowy przy ul.Topolowej – w linii istniejących budynków;
– trwałą adaptację istn. wzdłuż drogi zieleni wysokiej.

K03 L12,0 Proj. droga gminna obsługująca tereny zainwestowania w północnej części wsi (po śladzie dróg na dz. nr: 62, 26/1 i 25).

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,
– jednostronny przekrój uliczny;
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 10,0 m;
– korekta skrzyżowania z drogą K04;
– naprzeciwko terenu 04 KS,RO poszerzenie linii rozgraniczającej drogi po stronie południowej (o teren działek nr 66/10,11) w celu urządzenia parkingu przyulicznego.

K04 L12,0 Istniejąca droga gminna łącząca drogi K01 i K03 (ul. Działkowa).

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, obustronny przekrój uliczny;
– min. linia zabudowy – 10,0 m;
– w części przylegającej do terenu 07 MN poszerzenie linii rozgraniczającej drogi po stronie wschodniej do szerokości 15,0 (część działki nr 3/23) w celu urządzenia parkingu przyulicznego z wysoką zielenią izolacyjną;
– trwałą adaptację istn. wzdłuż drogi zieleni wysokiej oraz wymagane nasadzenia w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej.

K05 L12,0 Istniejąca droga gminna łącząca drogi K01 i K03 (ul. Ogrodowa).

Ustala się:

– szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, obustronny przekrój uliczny;
– min. linia zabudowy – 10,0 m;
– trwałą adaptację istn. wzdłuż drogi zieleni wysokiej.

§ 8

Ustalenia dot. infrastruktury technicznej

Ustala się następujące zasady wyposażenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę.

Ustala się:

– trwałą adaptację dotychczasowego systemu zaopatrzenia w wodę z wodociągu Cieszyce poprzez sieć wodociągową Ć 160 ze wsi Solna w ilości około 150,0 m3/d;

– ustala się konieczność likwidacji lub przełożenia wodociągu wody technologicznej Ć 300 przebiegającego przez teren 01 MN;

– realizację nowych odcinków sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę projektowanych terenów zainwestowania oraz wymianę istniejących odcinków ze względu na zły stan techniczny.

Dopuszcza się, w przypadku występowania braku wody, budowę nowej stacji uzdatniania wody przy ujęciu PGR o zasobach 20,0 m3/d.

2. Odprowadzenie ścieków.

Ustala się trwałą adaptację dotychczasowego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki na istn. oczyszczalnię ścieków BOS200 w ilości ok. 125,0 m3/d. Ustala się realizację nowych odcinków kanałów sanitarnych zapewniających odprowadzenie ścieków z terenów proj. zainwestowania.

3. Elektroenergetyka.

Adaptuje się istniejący system zaopatrzenia wsi w energię elektryczną liniami SN 20,0 kV L-277 i L-286. Wymaga się skablowania odcinków napowietrznych tych linii przebiegających przez tereny istn. i proj. zainwestowania. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych odcinków linii kablowych SN 20,0 kV oraz stacji transformatorowych dla systematycznego zasilania w energię elektryczną terenów projektowanego zainwestowania.

Dopuszcza się możliwość modernizacji i rozbudowy sieci nn 0,4 kV.

4. Zaopatrzenie w gaz.

Nie przewiduje się gazyfikacji wsi.

5. Telekomunikacja.

Adaptuje się przebieg istn. sieci telekomunikacyjnej. Dopuszcza się możliwość rozbudowy sieci, zalecając prowadzenie nowych linii wzdłuż istn. i proj. korytarzy infrastruktury technicznej, dróg i granic działek.

6. Gospodarka cieplna.

Nie przewiduje się realizacji systemu centralnego zaopatrzenia w ciepło. Zaleca się stopniową likwidację indywidualnych kotłowni na paliwo stałe i stosowanie innych zamiennych źródeł energii (paliwa ekologiczne).

7. Gospodarka odpadami.

Odpady komunalne poprzez wiejski punkt gromadzenia odpadów winny być składowane na gminnym składowisku odpadów. Zaleca się wprowadzanie systemu segregacji odpadów komunalnych.

§ 9

Ustalenia i wytyczne konserwatorskie

1. Na terenie wsi ochroną konserwatorską objęty jest park pałacowy położony na działkach nr: 10/1 i 10/2 (nr rej. – 390/W) oraz budynek pałacu (nr rej. – 390/W). W granicach terenu objętego strefą ochrony konserwatorskiej wszelkie prace budowlane, zmiany funkcji lub zmiany własności winny być prowadzone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia służby ochrony zabytków.

2. W przypadku remontów i modernizacji obiektów ujętych w tzw. “spisie konserwatorskim” należy uzyskać na etapie postępowania lokalizacyjnego opinię służby ochrony zabytków.

3. W przypadku projektowanych podziałów geodezyjnych i postępowań lokalizacyjnych dla przedsięwzięć związanych z terenem cukrowni “Pustków” wymagane jest uzyskanie opinii służby ochrony zabytków.

4. Na całym obszarze objętym planem o ewentualnych robotach ziemnych inwestor zobowiązany jest powiadomić służbę ochrony zabytków z 7-dniowym wyprzedzeniem; w przypadku natrafienia na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego o odkryciu należy niezwłocznie powiadomić służbę ochrony zabytków i powołać na koszt inwestora nadzór archeologiczny.

§ 10

Ustalenia dot. zasad ochrony i kształtowania

środowiska

Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:

1) zakaz lokalizacji obiektów, instalowania urządzeń lub prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej powodującej przekroczenia dopuszczalnych norm dot. ochrony powietrza atmosferycznego, warunek rozwiązania gospodarki cieplnej – w oparciu o paliwa ekologiczne (energia elektryczna, gaz, olej opałowy itp.),

2) ewentualne uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługowej nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości – dotyczy to w szczególności terenu cukrowni “Pustków”,

3) szczególną ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez spełnienie wymogów wynikających z przepisów szczególnych,

4) ochronę szaty roślinnej i walorów krajobrazowych poprzez:

a) zakaz wprowadzania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla sąsiadujących ekosystemów,

b) zachowanie istniejących zadrzewień,

5) ewentualne roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie urządzeń melioracyjnych lub z nimi kolidujące muszą być uzgodnione z RZMiUW;

6) w zakresie ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ustala się ochronę istniejących zadrzewień przydrożnych, uzupełnianie szpalerów nowymi nasadzeniami i w uzasadnionych przypadkach – realizację stosownych ekranów akustycznych.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dot. zasad realizacji planu

§ 11

1. Dla stwierdzenia zgodności projektu podziału nieruchomości z ustaleniami niniejszego planu należy sprawdzić, czy rodzaj przewidywanego zainwestowania odpowiada ustalonym funkcjom terenu oraz czy istnieje możliwość prawidłowego zagospodarowania działek wydzielanych i działek sąsiednich. Projektowane do wydzielenia działki winny posiadać dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej.

2. Ustala się powierzchnię działki budowlanej przeznaczonej pod proj. zabudowę:

– mieszkaniową jednorodzinną i rzemieślniczą: 1500 – 2000 m2,

– produkcyjno-usługową (teren 16 P,S,U): min. 5000 m2,

o ile nie koliduje to z istn. zainwestowaniem i granicami własności.

3. Dopuszcza się możliwość, by proj. ulice dojazdowe obsługujące zespoły proj. zabudowy mieszkaniowej lub grupę kilku wydzielanych działek (usytuowane na wydzielonych działkach o szerokości jak na rysunku planu) były ulicami wewnętrznymi.

4. Projektowana zabudowa na działkach plombowych winna utrzymywać linię zabudowy wyznaczoną przez sąsiednie budynki i być dostosowana gabarytami do charakteru otaczającej zabudowy, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

§ 12

Dla realizacji celów publicznych wskazuje się tereny: zespołu wysokiej i niskiej zieleni rekreacyjnej – osiedlowego placyku na terenie oznaczonym symbolem 02 MN,ZP, boiska i szkoły na terenie oznaczonym symbolem 05 UO,US,UK oraz parkingu na terenie oznaczonym symbolem 15 ZP,U.

§ 13

Wyznacza się obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, obejmujące tereny zabudowy mieszkaniowej i rzemieślniczej, oznaczone symbolami 02 MN,ZP, 07 MN, 11 Mw,UR oraz 12 Mw,MN.

§ 14

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

R o z d z i a ł 4

Ustalenia końcowe

§ 15

W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce, przyjętego uchwałą nr XIX/97/92 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego z 1992 r. Nr 13, poz. 65).

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JANUSZ GARGAŁA

Załącznik do uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 czerwca 2002 r.