2324

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU

z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Polanica Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 41 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami w brzmieniu określonym w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się zasady usytuowania na terenie miasta Polanica Zdrój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

w brzmieniu określonym w zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Zarządu Miejskiego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XXIII/136/2000 z dnia 3 marca 2000 roku w sprawie uchwalenia zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZ LIPIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 19 czerwca 2002 r. (poz. 2324)

Zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami na terenie miasta Polanica Zdrój:

I. Zasady wydawania zezwoleń.

1. Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie po spełnieniu, przez ubiegającego się, wymogów przewidzianych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wymogów ustanowionych przez Radę Miejską.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) imię i nazwisko, adres, nazwę i siedzibę firmy,
b) adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego,
c) określenie rodzaju napojów alkoholowych,
d) podpis uprawnionej osoby/osób do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru,
b) tytuł prawny do lokalu,
c) zgodę właściciela lub zarządcy lokalu na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
d) pozytywną opinię Sanepidu.

4. W zezwoleniu należy wpisać:

a) godziny sprzedaży napojów alkoholowych,
b) pouczenie o ustawowym zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom poniżej 18. roku życia oraz poniesienia grzywny i utraty koncesji w przypadku naruszenia prawa,
c) pouczenie o ustawowym zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz poniesienia grzywny w przypadku naruszenia prawa,
d) oświadczenia osoby ubiegającej się o zezwolenie, że zapoznał się z zasadami dotyczącymi obrotu alkoholem i przepisami prawa w tym temacie, oraz zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów.

II. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

2. Kontroli dokonują:

a) posiadający pisemne upoważnienie Burmistrza Miasta członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) upoważnione do tego w ustawach szczególnych organy w zakresie im przypisanym.

3. Zakres kontroli obejmuje:

a) przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
b) przestrzeganie ustawowego zakazu sprzedawania i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz konieczności umieszczenia wywieszek o powyższej treści,
c) przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,
d) zgodność prowadzonej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,
e) podania do publicznej informacji zasad i godzin sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo:

a) wstępu na teren obiektu, gdzie prowadzona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwolenia.

5. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenie.

7. Jednostka kontrolowana w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach może złożyć pisemne wyjaśnienie, co było przyczyną naruszenia prawa stwierdzonego przez kontrolujących.

8. Po zebraniu całości dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o:

– cofnięciu zezwolenia,
– udzieleniu upomnienia przed cofnięciem zezwolenia.

III. Warunki cofania zezwoleń.

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest cofane w przypadkach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 6 pkt 1–7).

2. Zezwolenie może być cofnięte:

a) po kontroli punktu sprzedaży przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych instytucji w zakresie im przypisanym, stwierdzających naruszenie warunków określonych w zezwoleniu lub naruszeń postanowień ustawy, na podstawie dowodu jakim jest protokół kontroli,

b) po stwierdzeniu na piśmie przez świadka w obecności uprawnionej osoby (członka GKRPA, policjanta, funkcjonariusza Straży Miejskiej, pracownika PIH lub innej osoby z mocy prawa upoważnionej do prowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych) faktu naruszenia ustawy lub postanowień określonych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.

c) po dwukrotnym niezastosowaniu się do nakazu usunięcia uchybień i niedociągnięć w funkcjonowaniu punktu sprzedaży zapisanych w protokołach kontroli punktu sprzedaży przez osoby wymienione w punkcie a i b.

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 19 czerwca 2002 r. (poz. 2324)

I. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Polanica Zdrój

1. Zgodnie z art. 14 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

a) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
b) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
c) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
d) w ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej,
e) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
f) zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożywania na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów,
g) zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych,
h) zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych,
i) sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
j) zabrania się sprzedawania i podawania napojów alkoholowych:
– osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
– osobom do lat 18,
– na kredyt i pod zastaw.