2323

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

w sprawie zasad i kryteriów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 773) oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala,
co następuje:

§ 1

Uchwała ma zastosowanie do:

1) lokali stanowiących własność gminy,

2) lokali stanowiących własność komunalną osób prawnych lub spółek prawa handlowego z udziałem gminy bądź pozostających w samoistnym posiadaniu tych podmiotów tworzących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 2

1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

a) przekażą Wynajmującemu dotychczas zajmowany lokal należący do zasobów gminy o powierzchni przekraczającej 60 m2,

b) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów cytowanej ustawy (art. 10 ust. 4) w przypadku wystąpienia zagrożenia budowlanego, ekonomicznie nieuzasadnionych wydatków na remont budynku lub orzeczenia sądowego,

c) zamieszkują w budynku przeznaczonym do rozbiórki, kompleksowego remontu kapitalnego bądź do zbycia,

d) dokonały z własnych środków nadbudowy, rozbudowy i przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy,

e) dotknęły skutki klęski żywiołowej, pożar, katastrofa budowlana i zawarcie umowy lokalu zamiennego powinno nastąpić poza kolejnością.

2. Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane będą także osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. gdy na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, a dochód miesięczny brutto nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

Do dochodu zalicza się dochody brutto (bez składek ZUS) osiągane z tytułu: pracy zawodowej, działalności gospodarczej, pracy dorywczej, stałych zasiłków (pielęgnacyjny, rodzinny, wychowawczy), stałych świadczeń z pomocy społecznej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, emerytur i rent oraz innych źródeł przychodu.

§ 3

1. Lokalem mieszkalnym wynajmowanym jako lokal socjalny jest lokal spełniający wymogi art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, w mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 773).

2. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

a) nabyły prawo na podstawie orzeczenia sądowego,

b) wychowankom domów dziecka pozostającym bez mieszkania,

c) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. powierzchnia mieszkalna nie przekracza 5 m2 na członka gospodarstwa domowego, a dochód brutto nie przekracza 70% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Zarządca budynków corocznie przedkłada do zatwierdzenia przez Zarząd Miejski zaktualizowany wykaz lokali socjalnych i prowadzi na bieżąco ich ewidencję.

4. Lokale socjalne mogą być przekwalifikowane na lokale mieszkalne w przypadku, gdy najemca dokona na własny koszt remontu lokalu poprzez podwyższenie standardu (w.c., łazienka, c.o.) i osiągnie dochód jak wskazany w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały.

Zgodę na powyższy remont i przekwalifikowanie wyraża Zarząd Miejski.

§ 4

1. Nie przewiduje się zamian lokali mieszkalnych z urzędu w związku ze znikomym uzyskiem mieszkań, chyba że zamiana lokalu byłaby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie uzasadniona.

2. Najemcy mogą dokonywać wzajemnych zamian lokali po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy nieruchomości, składając odpowiedni wniosek w UMiG.

3. Zamiana może być także dokonana, jeżeli w jej wyniku uzyska się lokal o większej powierzchni użytkowej i takiej samej wysokości czynszu, obowiązuje jednak zgoda zarządcy nieruchomości.

4. Zarządca budynków przedkłada Zarządowi Miejskiemu wykaz najemców wnioskowanych do ujęcia na liście zamian, w związku z planowaniem remontów kapitalnych, modernizacyjnych lub rozbiórek budynków mieszkaniowego zasobu gminy.

5. Zgodę na dokonywanie zamian lokali mieszkalnych wyraża Zarząd Miejski.

§ 5

Uzyskane lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 przeznacza się do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 6

Wnioski o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych rozpatruje społeczna komisja mieszkaniowa, a jej skład zatwierdzany jest na okres kadencji Rady Miejskiej przez Zarząd Miejski.

§ 7

1. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego umieszczane są na listach kolejności przydziału mieszkań.

2. Osobom, które nie weszły w stosunek najmu w danym roku kalendarzowym, przysługuje prawo najmu w roku następnym, warunkowane jest to jednak aktualną sytuacją materialną i mieszkaniową.

3. Przypadek trzykrotnej odmowy zawarcia umowy najmu na zasiedlenie proponowanego lokalu równoznaczny jest ze skreśleniem ubiegającego się z listy.

§ 8

1. Projekt list przydziału lokali podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UMiG na okres jednego miesiąca z informacją o trybie i terminie zgłaszania odwołań i zastrzeżeń.

2. Odwołania i zastrzeżenia do projektu list przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych należy składać w terminie 1 miesiąca od daty podania do publicznej wiadomości.

3. Odwołania i zastrzeżenia do projektu list rozpatruje Zarząd Miejski.

4. Zatwierdzone przez Zarząd Miejski listy uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UMiG z równocze-

snym zawiadomieniem pisemnym wszystkich ubiegających się.

§ 9

Opracowane w latach poprzednich listy przydziału lokali mieszkalnych, socjalnych i zamian z urzędu oraz wyroki Sądu o eksmisję załatwia się do czasu ich wyczerpania.

§ 10

1. Osoby, które na mocy art. 691 Kodeksu cywilnego nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci głównego najemcy, zobowiązane są do niezwłocznego przekazania lokalu do dyspozycji Wynajmującego, chyba że wejście w stosunek najmu byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie uzasadnione i zgodę na powyższe wyrazi Zarząd Miejski.

2. Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały dzieci, osoby przysposobione bądź rodzice, możliwe jest wynajęcie im lokalu pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą przez okres co najmniej ostatnich 5 lat, gdzie w drodze postępowania administracyjnego potwierdzi się fakt trwałego wspólnego zamieszkiwania.

§ 11

1. Zasady polityki czynszowej lokali reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej.

2. Uzależnia się zawarcie umowy najmu – z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu – od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu najmu lokalu w dniu jego opróżnienia.

3. Ustala się kaucję odpowiadającą 3-krotnej wysokości czynszu za dany lokal.

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miejskiemu w Ziębicach.

§ 13

Traci moc uchwała nr VIII/79/95 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty mieszkaniowej.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UMiG Ziębice oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIUSZ SZCZEPANOWSKI