2322

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/218/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

§ 11 otrzymuje brzmienie:

“Postanowienia uchwały wchodzą w życie z dniem 1 września 2001 r., a uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ