2321

UCHWAŁA RADY MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

– nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 2 ustawy o systemie oświaty, prowadzonych przez Miasto Wałbrzych,

– szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i inne placówki wymienione w art. 2 ustawy o systemie oświaty prowadzone przez Miasto Wałbrzych.

§ 2

1. Zasady ustalone w § 3 uchwały stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych,

2) praktyk zawodowych uczniów,

3) różnej ilości godzin w poszczególnych semestrach, wynikających z planu nauczania,

4) innych przyczyn związanych z organizacją pracy szkoły.

2. Zasady ustalone w §§ 4–6 uchwały stosuje się do nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach.

3. Zasady ustalone w § 8 stosuje się do nauczycieli szkół kształcących w systemie zaocznym.

§ 3

1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z programu nauczania, w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego nie był niższy od obowiązkowego wymiaru godzin, zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i niniejszą uchwalą.

2. Rozkład zajęć, ustalony według powyższych zasad dla każdego nauczyciela, powinien być określony w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin przekraczającą obowiązujący wymiar zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć przepracowane ponad tygodniowy wymiar zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć.

§ 4

Ustala się rozmiar zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w niżej podanej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze
Tygodniowy
wymiar zajęć

1

2
3

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:
– 2 oddziały
– 3 oddziały
– 4–5 oddziałów
– 6 i więcej oddziałów
Wicedyrektor przedszkola liczącego:
– 4–5 oddziałów
– 6 i więcej oddziałów
 
12
10
8
6
 
12
10

2.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
– do 4 oddziałów
– 5–6 oddziałów
– 7–8 oddziałów
– 9–16 oddziałów
– 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie)
– 7–8 oddziałów
– 9–16 oddziałów
– 17 i więcej oddziałów
 
12
10
8
5
3
 
 
12
9
7

3.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego liczącego:
– do 10 oddziałów
– od 11–20 oddziałów
– 21 i więcej oddziałów
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego liczącego:
– do 10 oddziałów
– od 11–20 oddziałów
– 21 i więcej oddziałów
Kierownik pracowni lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej Centrum
 
 
8
6
2
 
 
 
10
8
4
8

cd. tabeli

1

2

3

4.

Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia praktycznego, we wszystkich typach szkół, centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół, centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego

Kierownik pracowni (laboratorium) lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej centrum kształcenia praktycznego

 

 

 

4

 

6

 

 

 

8

5.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

10

 

14

6.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

4

 

8

 

10

7.

Kierownik internatu liczącego:

– do 140 wychowanków

– od 141 do 200 wychowanków

– powyżej 200 wychowanków

 

12

10

8

8.

Dyrektor ośrodka dokształcania zawodowego działającego poza zespołem szkół

10

9.

Dyrektor centrum kształcenia praktycznego

Wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego

3

 

7

§ 5

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, za zgodą organu prowadzącego.

§ 6

1. Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, można zwolnić z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ze względu na wykonywanie prac zleconych przez organ prowadzący lub nadzorujący szkołę albo ze względu na szczególne warunki pracy w szkole.

2. Dyrektorowi szkoły zwolnienia, o którym mowa w pkt 1, udziela na jego wniosek organ prowadzący szkołę, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

3. Nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela na jego wniosek dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

§ 7

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami placówek kształcenia ustawicznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie- wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy

Tygodniowy

Wymiar godzin

1.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach, prowadzący gimnastykę korekcyjną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

18

2.

Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

18

3.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

20

4.

Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w świetlicach szkolnych

18

5.

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych, pod warunkiem, że liczba dzieci sześcioletnich nie będzie niższa niż 1/4 grupy mieszanej

22

§ 8

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 648 godzin.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w zaocznym systemie kształcenia zalicza się:

1) godziny lekcji, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych), licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

3) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych),

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych).

3. Każdą godzinę lekcji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, prowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów ustnych i nadzorowania egzaminów pisemnych, realizowanych przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, w dni świąteczne liczy się za 2 godziny zajęć.

4. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut – przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.

5. Rozliczenie z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela szkoły kształcącej w systemie zaocznym, zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć.

6. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się – według zapisu w dzienniku lekcyjnym – odbyte godziny zajęć wymienione w ust. 1 i godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy liczone narastająco, aż do uzyskania połowy rocznego wymiaru godzin zajęć nauczyciela. Odbyte godziny zajęć ustalone wymienione w ust. 1, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz godziny zajęć wynikające z ustalonego planu zajęć, a nierealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przekraczające połowę rocznego planu zajęć, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 9

Obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela, prowadzącego zajęcia o różnym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie do liczby godzin realizowanych według każdego z tych wymiarów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2001 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ