2319

UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XXIV/51/2000 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. dot. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 34, art. 37, art. 68, art. 70, art. 72, art. 73, art. 84 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIV/51/2000 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego po § 10 wprowadza się § 10a w brzmieniu: “Rada Powiatu udziela pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu do wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MICHAŁ PACIERPNIK