2318

UCHWAŁA RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie określenia zasad odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i art. 33k ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1999 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748) oraz art. 72 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady odpłatności oraz częściowego i całkowitego zwolnienia za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
ANDRZEJ TYC

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 2318)

 

1. Dyrektor:

– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu

– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogatyni

z upoważnienia Starosty Zgorzeleckiego ustala w drodze decyzji administracyjnej odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za pobyt dziecka (dzieci) w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

1) Decyzję o ustaleniu odpłatności podejmuje się nie rzadziej niż 1 raz w roku szkolnym, a w stosunku do dzieci nowo przyjętych nie później niż w ciągu 3 miesięcy ich przyjęcia.

2. Zasady ustalania odpłatności:

1) maksymalna wysokość odpłatności za jedno dziecko nie może być wyższa niż bieżące wydatki ponoszone przez wymienione placówki na utrzymanie dziecka.

Tabela odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Lp.

Kryterium dochodowe

Odpłatność wg kryterium dochodowego

1

Dochód na osobę w rodzinie poniżej kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Nieodpłatnie

2

Dochód na osobę w rodzinie powyżej 101 – 125% kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

40% z kwoty nadwyżki ponad kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

3

126 – 150%

50% z kwoty nadwyżki ponad kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

4

151 – 175%

60% z kwoty nadwyżki ponad kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

5

176 – 200%

70% z kwoty nadwyżki ponad kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

6

201 – 225%

80% z kwoty nadwyżki ponad kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

7

226 – 250%

90% z kwoty nadwyżki ponad kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

8

powyżej 250%

100% z kwoty nadwyżki ponad kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie więcej niż pełna odpłatność

2) opiekun dziecka, który dysponuje dochodami dziecka, ponosi odpłatność w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka i nie wyższej niż kwota określona w ust. 2,

3) odpłatność za pobyt dziecka (dzieci) w placówkach, o których mowa w ust. 1, powinna być wnoszona do dnia 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w formie wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wskazane w decyzji,

4) w przypadku braku wnoszenia odpłatności przez osoby do tego zobowiązane będzie wdrażany tryb postępowania egzekucyjnego w administracji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać umorzenia zaległości w odpłatności, co wyklucza przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

3. Zasady częściowych i całkowitych zwolnień z odpłatności:

1) Zwolnienia z części lub całości odpłatności dokonuje z upoważnienia Starosty Zgorzeleckiego dyrektor placówki, o której mowa w pkt 1, wyłącznie na pisemny wniosek osoby, której wystawiono decyzję o odpłatności lub z urzędu.

2) Zwolnienia z odpłatności dokonuje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i po zasięgnięciu opinii pedagoga i wychowawcy.

3) Decyzję o zwolnieniu częściowym lub całkowitym z odpłatności podejmowana jest na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, osoba zainteresowana może być całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok, zwłaszcza ze względu na:

– konieczność ponoszenia opłat za pobyt drugiego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówce opiekuńczo-wychowawczej lub leczniczo-rehabilitacyjnej,

– gdy występują uzasadnione okoliczności, takie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

5) Do wniosku o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności osoba zainteresowana dołącza dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania ze zwolnienia.

6) Do 31 stycznia każdego roku dyrektor składa Zarządowi Powiatu pisemne sprawozdanie za poprzedni rok z realizacji zadań wynikających z niniejszej uchwały.

7) W postępowaniu o umorzenie zaległości w odpłatności za pobyt dziecka w placówce stosuje się zasady ustalone w ust. 3 załącznika do uchwały.