2315

UCHWAŁA RADY POWIATU W LEGNICY

z dnia 28 maja 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielenia ich dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i domach dziecka oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 235, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1404) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/92/2000 Rady Powiatu z dnia 28 września 2000 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielenia ich dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych i domach dziecka oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego – załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
JAN SZCZĘSNY WOYDYŁŁO

Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 2315)

Rozmiar zniżek

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielenia ich dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i domach dziecka oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego.

1. Określa się liczbę godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, w następujący sposób:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy

wymiar zajęć

Rozmiar

zniżki

1.

Dyrektor szkoły

3 – 5

15 – 13

2.

Wicedyrektor

7 – 9

11 – 9

3.

Kierownik ds. szkolenia wieczorowego

8 – 12

10 – 6

4.

Kierownik warsztatu szkolnego

4 - 6

14 – 12

5.

Kierownik szkolenia praktycznego

4 – 6

14 – 12

6.

Zastępca kierownika szkolenia praktycznego

5 – 7

13 – 11

7.

Kierownik internatu

12 – 15

6 – 3

8.

Dyrektor domu dziecka

5 – 7

21 – 19

9.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

7 – 12

13 – 8

2. Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar pracy dla pedagoga szkolnego w ilości 30 godzin.

3. Dyrektor szkoły może być, w uzasadnionych przypadkach, zwolniony od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

4. Wymiar zajęć, ustalony zgodnie z ust. 1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielom zastępstwo.