2314

UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustalenia w powiecie polkowickim zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz dyrektorowi placówki socjalizacyjnej, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagoga placówki socjalizacyjnej oraz dyrektora placówki rodzinnej – będącego jednocześnie wychowawcą i wychowawcy zatrudnionego w placówce rodzinnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220), w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1795) Rada Powiatu w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dyrektorowi placówki socjalizacyjnej powiatu polkowickiego ustala się zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz w następujący sposób:

1) placówka socjalizacyjna przeznaczona dla 4–60 wychowanków w wymiarze 6 godzin tygodniowo,

2) placówka socjalizacyjna przeznaczona dla nie więcej niż 40 wychowanków w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

2. Pedagogowi zatrudnionemu w placówce socjalizacyjnej powiatu polkowickiego ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze 24 godzin tygodniowo.

3. Dyrektorowi placówki rodzinnej będącemu jednocześnie wychowawcą oraz wychowawcy zatrudnionemu w placówce rodzinnej powiatu polkowickiego ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze 26 godzin tygodniowo.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Polkowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ CZEKAJŁO