1771

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 21 maja 2002 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2002 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Oława

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 585, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz zarządzenia nr 2/200 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 lipca 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/99 z 4 stycznia 1999 r. o powołaniu przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących Sejmiku województwa dolnośląskiego, powiatów i gmin wchodzących w skład województwa dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2002 oraz o załączonej do budżetu prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Oława.

Uzasadnienie

 Do uchwały nr XXXIV/364/2002 Rady Gminy Oława z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie budżetu Gminy Oława na rok 2002 załączono prognozę długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2002–2009 w związku z uchwaleniem budżetu deficytowego i przypadających do spłaty w roku 2002 ratami kredytów i pożyczek.

Z przedmiotowej uchwały wynika, iż:

1) W budżecie Gminy Oława na 2002 rok zaplanowano:

– dochody w wysokości 18.797.240 zł
– wydatki w wysokości 20.588.909 zł
– deficyt w wysokości 1.791.669 zł, stanowiący 9,53% planowanych dochodów na 2002 rok;
– przychody budżetu w kwocie 2.670.467 zł oraz z tyt. wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170.467 zł
– rozchody budżetu w wysokości 878.798 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

2) Łączna kwota długu na koniec 2002 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek wyniesie 6.934.732 zł, co stanowi 36,89% zaplanowanych w 2002 roku dochodów. Spłata długu w latach 2002–2009 powoduje, iż w kolejnych latach relacja długu do planowanych dochodów mieścić się będzie w granicy ustalonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych (maksymalnie 60%).

Prognoza długu gminy nie obejmuje na koniec roku 2002 innych zobowiązań z tytułów określonych w art. 10 ustawy o finansach publicznych, tj. z: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, przyjętych depozytów, wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych oraz wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

3) Spłata rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi 7,2% planowanych dochodów na rok 2002 i nie przekroczy w poszczególnych latach ustawowego progu (15%), o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych progu.

4) Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym do opublikowania uchwały budżetowej.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do pełnego Składu Kolegium w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
HENRYK KAMIENIECKI