1765

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z ndia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (Monitor Polski Nr 30, poz. 197) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1

1. Nadać nazwę ulicy położonej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łagowie, działka nr 92/2, STAWOWA.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, obrazuje załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD LISOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 kwietnia 2002 r. (poz. 1765)