1763

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, w gimnazjach i w przedszkolach gminnych, określenia zasad udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 § 1

Określa się zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasady udzielenia zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego w wymiarze 24 godzin tygodniowo.

§ 3

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin jest

równy sumie godzin określonych dla poszczególnych stanowisk zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz § 2 niniejszej uchwały i jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy na każdym stanowisku.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY STANKIWEICZ

Załącznik do uchwały Rady Gminy Rudna z dnia 26 kwietnia 2002 r. (poz. 1763)

1. Rozmiar zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w przedszkolach gminnych:

Lp.

Stanowiska kierownicze

Tygodniowy

wymiar

zajęć

Rozmiar

zniżki

Tygodniowy

wymiar zajęć

po zniżce

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:

– do 2 oddziałów

– 3 i więcej oddziałów

 

25

25

 

13

15

 

12

10

2.

1) Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum o liczbie:

– do 7 oddziałów

– od 8–16 oddziałów

– 17 i więcej oddziałów

2) Wicedyrektor szkoły podstawowej

i gimnazjum o liczbie:

– 12–16 oddziałów

– 17 i więcej oddziałów

 

 

18

18

18

 

 

18

18

 

 

10

13

15

 

 

9

11

 

 

8

5

3

 

 

9

7

3.

Kierownik szkoły filialnej:

– do 4 oddziałów

 

18

 

6

 

12

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Gminy Rudna może zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

3. Zwolnienia, o którym mowa w pkt 1, udziela się na okres danego roku szkolnego.