1759

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371), art. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 704) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części zajęte:

a) w całości na działalność charytatywną,
b) na potrzeby gminnych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
c) na potrzeby podmiotów świadczących usługi zdrowotne, o których mowa w art. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

2) budynki mieszkalne, których elewacje zostały odnowione przez właścicieli, po zgłoszeniu w organie podatkowym przystąpienia do remontu i jego wykonaniu,

3) budynki lub ich części, dla których po dniu wejścia w życie uchwały wydano decyzję o zmianie sposobu użytkowania, tj. zmieniona została funkcja z innej niż produkcyjna lub gospodarcza na funkcję dopuszczającą działalność gospodarczą i w której została uruchomiona ta działalność,

4) budynki lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne, które bezpośrednio przed podjęciem tej działalności były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

5) budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą przez nowo utworzone podmioty gospodarcze, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

6) grunty związane z budynkami, o których mowa w pkt 1–5.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmują nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, obowiązują przez okres 5 lat.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przyznawane jest na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym i zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Zwolnienie to nie może być wyższe od 12-krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przyznawane jest na podstawie zaświadczenia o wpisie do krajowego rejestru sądowego, zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym, zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i nie może być wyższe od:

1) 10-krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 5 do 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

2) 20-krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

3) 40-krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 21 do 40 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

4) 60-krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 41 do 60 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

5) 80-krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 61 do 80 pracowników,

6) 120-krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 81 do 100 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

7) 200-krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia powyżej 100 pracowników.

§ 2

1. Zwalnia się w roku podatkowym z podatku od nieruchomości podmioty gospodarcze, w części dotyczącej nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, które zwiększyły zatrudnienie na terenie miasta Legnicy w wysokości równej iloczynowi wzrostu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego, przy czym wielkość zwolnienia nie może przekroczyć należnego podatku.

2. Wielkość wzrostu zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się jako różnicę stanu średniego zatrudnienia w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok podatkowy.

3. Ustala się wielkość wzrostu zatrudnienia, w przypadku gdy podmiot gospodarczy wystąpił z kolejnym wnioskiem o zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jako różnicę wielkości średniego zatrudnienia w roku poprzedzającym dany rok podatkowy od średniego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym po raz ostatni korzystał on z tego zwolnienia.

4. Ustala się, że wzrost zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie może wynikać:

1) z przekształcenia formy prawnej ani z łączenia się, przejęcia lub podziału podmiotów gospodarczych,

2) z utworzenia miejsc pracy w obiektach, które zostały zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie § 1 ust. 1 pkt 3.

5. Ustala się, że podmiot gospodarczy ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest złożyć w organie podatkowym wniosek łącznie z deklaracją w sprawie wysokości podatku od nieruchomości oraz dokumentami potwierdzającymi prawo do ubiegania się o zwolnienie.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1, przysługuje wyłącznie na pracowników posiadających stałe zameldowanie w Legnicy.

§ 3

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz § 2 ust. 1 uchwały stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. W przypadku gdy kwota planowanej pomocy regionalnej na nowe inwestycje w formie zwolnienia przewidzianego w § 1 ust. 1 pkt 3, 4 oraz 6 niniejszej uchwały, łącznie z pomocą z tego tytułu uzyskaną przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień tego udzielenia, przekroczą kwotę będącą równowartością 100.000 EURO, udzielenie tej pomocy następuje zgodnie z § 4 oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

3. W przypadku gdy kwota planowanej pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy w formie zwolnienia przewidzianego w § 1 ust. 1 pkt 5 oraz § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, łącznie z pomocą z tego tytułu uzyskaną przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień tego udzielenia, przekracza kwotę będącą równowartością 100.000 EURO, udzielenie tej pomocy następuje zgodnie z § 5 oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu dokonania nowych inwestycji nie mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorach, o których mowa w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego. Uzyskanie zwolnienia przez przedsiębiorców prowadzących działalność w ww. sektorze uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją nie mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorach, o których mowa w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.

§ 4

1. Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnień na mocy powyższej uchwały, zobowiązani są do przedkładania organowi podatkowemu w terminie do 31 grudnia informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej.

2. W razie przekroczenia wielkości pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, przedsiębiorcy zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie organ podatkowy w ciągu 14 dni po upływie miesiąca, w którym stwierdzono przekroczenie.

3. Kwoty stanowiące nadwyżkę pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlegają zwrotowi w terminie 14 dni po upływie roku podatkowego.

4. W razie wykorzystania udzielonej pomocy publicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w decyzji, przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości bez wezwania w całości wraz z należnymi odsetkami.

§ 5

Tracą moc § 2 i 3 uchwały nr XVIII/192/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie podatku od nieruchomości zmienionej uchwałami nr XXX/328/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. i nr XLII/395/01 z dnia 26 listopada 2001 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Legnicy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW DOROSZ