1758

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w zakresie działek nr 15/4 i 15/6 położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta i Gminy w Sobótce nr XXXVIII/324/2001 z dnia 31 grudnia 2001 r., Rada Miasta i Gminy w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/91 z dnia 2 października 1991 r. Rady Gminy i Miasta w Sobótce, zwanego w dalszej części uchwały “planem”, dotyczące ustaleń dla terenu gminy Sobótka położonego w obszarze terenów rolnych wsi Rogów Sobócki działki nr 15/4 i 15/6 AM 2, obręb Rogów Sobócki.

§ 2

Zakres zmian planu zawarty jest w treści uchwały i na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik graficzny do uchwały.

§ 3

1. Dla terenu działki nr 15/4 położonego we wsi Rogów Subócki wprowadza się zmianę ustalenia przeznaczenia terenu z dotychczasowego terenu rolnego na tereny przemysłu i magazynów.

2. Dla terenu określonego w załączniku do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę oznaczenia z dotychczasowego RP na 1P.

§ 4

Teren działki nr 15/6 położonej we wsi Rogów Sobócki pozostawia się w dotychczasowym rolnym przeznaczeniu RP.

§ 5

Dla terenu oznaczonego symbolem 1P (działka nr 15/4) ustala się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu na przemysł uciążliwy i nieuciążliwy – uciążliwość prowadzonej działalności powinna się ograniczać do terenu lokalizacji. Uruchomienie działalności i realizacja związanych z nią obiektów powinna być poparta opracowaniem z zakresu ochrony środowiska.

2. Dopuszczalne przeznaczenie terenu na:

a) urządzenia komunikacyjne (dojazdy, parkingi, place manewrowe),
b) towarzyszące urządzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleń urządzoną.

3. Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na urządzone tereny zieleni izolacyjnej.

4. Wysokość zabudowy nie więcej niż 9 m, z wyjątkiem elementów stanowiących dominanty wysokościowe.

5. Na terenie nie przewiduje się realizacji budownictwa mieszkaniowego poza mieszkaniami służbowymi dla osób z bezpośredniej ochrony obiektu.

6. Dachy strome z możliwością wykorzystania poddaszy. W budynkach przemysłowych i magazynowych dopuszcza się dachy o niewielkim spadzie lub płaskie.

7. Wjazd – wyjazd na teren dopuszcza się wyłącznie z drogi dojazdowej.

8. Dojazdy, place manewrowe, stanowiska parkingowe powinny posiadać nawierzchnię utwardzoną, ze spadkiem umożliwiającym spływ wody i odprowadzenie jej w sposób kontrolowany, np. do urządzeń kanalizacyjnych.

9. Zaopatrzenie w wodę ze studni lub z sieci wiejskiej.

10. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci.

11. Odprowadzenie ścieków sanitarnych tymczasowo do zbiorników wybieralnych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej. Ścieki technologiczne przed wprowadzeniem do sieci należy wstępnie podczyścić w oczyszczalni lokalnej na terenie własnym inwestora.

§ 6

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie terenu wymienionego w § 1, wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno-kon-serwatorskim Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

§ 7

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych uchwałą w wysokości 30%.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Sobótce.

§ 9

Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/91 z dnia 2 października 1991 r. Rady Gminy i Miasta w Sobótce w części uregulowanej niniejszą uchwalą.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JOANNA KWIATEK

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 1758)