1757

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsi Strzegomiany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta i Gminy w Sobótce nr XXIX/236/2001 z dnia 7 marca 2001 r. Rada Miasta i Gminy w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/91 z dnia 2 października 1991 r. Rady Gminy i Miasta w Sobótce, zwanego w dalszej części uchwały “planem”, dotyczące ustaleń dla terenów gminy Sobótka położonych we wsi:

Strzegomiany – działki nr: 245/3, 245/4, 245/5, 245/6 (powstały z podziału działki nr 245/2).

§ 2

Zakres zmian planu zawarty jest w treści uchwały i na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik graficzny do uchwały.

§ 3

Zmienia się ustalenia dla części terenu RO (działki nr: 245/3, 245/4, 245/5, 245/6) położonego we wsi Strzegomiany, jak następuje:

Wprowadza się nowe przeznaczenie wymienionego terenu i nadaje mu nowy symbol, ustalenia przestrzenne załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000.

Symbole terenu: – 18 MN (podział wewnętrzny terenu do zachowania) oraz 18a KD.

Powierzchnia: – 0,34 ha.

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 18 MN wprowadza się w tekście planu następujące ustalenia:

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności – dopuszcza się nieuciążliwe usługi.

Wprowadza się nieprzekraczalną linię zabudowy – 6 m od granic terenów wzdłuż ulic dojazdowych KD.

Dojazd do działek z drogi gminnej – ulicy Letniskowej.

Powierzchnia zabudowy każdej z działek nie powinna przekroczyć 20% powierzchni terenu działki.

Budynki mieszkalne parterowe (ewentualnie dwie kondygnacje naziemne), dach stromy (40–45o) z możliwością wykorzystania poddasza na cele mieszkaniowe. Pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi, otwory okienne i drzwiowe należy rozmieścić symetrycznie, zastosować regularne podziały stolarki okiennej; architektura powinna nawiązywać do lokalnych tradycji budowlanych charakterystycznych dla terenu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Z uwagi na to, że działka jest zlokalizowana na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej, każda przewidywana na tym terenie realizacja musi być uzgadniana z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Istniejącą zieleń zachować w możliwie niezmienionym układzie. Usunięcie drzewa lub krzewu musi być każdorazowo uzgadniane ze służbą ochrony przyrody. Na usunięcie okazów drzew należy uzyskać odpowiednią decyzję.

Ogrzewanie budynków należy rozwiązać przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych, takich jak olej opałowy, energia elektryczna lub gaz, z wykluczeniem opału stałego.

Uzbrojenie terenu:

Na terenie występuje sieć – energetyczna, wodna, kanalizacja ściekowa tymczasowo do zbiorników wybieralnych docelowo do sieci kanalizacji wiejskiej. Włączenie do sieci po uzyskaniu warunków od właścicieli lub zarządców sieci.

Wprowadza się wymóg skablowania istniejących napowietrznych linii energetycznych oraz zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 18a KD ustala się:

1) przeznaczenie terenu na niepubliczne ulice dojazdowe;

2) szerokość ulic w liniach rozgraniczających 6 m.

§ 4

Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie terenu wymienionego w § 1 wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno-kon-serwatorskim Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

§ 5

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych uchwałą w wysokości 30%.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 7

Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/91 z dnia 2 października 1991 r. Rady Gminy i Miasta w Sobótce w części uregulowanej niniejszą uchwałą.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JOANNA KWIATEK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 1757)