1755

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 1, art. 4, art. 4a ust. 1, 3 pkt 2 z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1299) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe w wysokości 90%.

2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, obowiązuje tylko przy wpłacie jednorazowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI