1754

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 4 czerwca 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania w niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz określenia sankcji za naruszenie niektórych warunków przebywania w strefie nadgranicznej w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 78, poz. 461 z późn zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1992 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. z 1992 r. Nr 71, poz. 358) – dla zapewnienia porządku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zakaz przebywania w następujących odcinkach pasa drogi granicznej:

Gmina Bogatynia

– rejon znaków granicznych od nr 1 do nr 5
- rejon znaków granicznych od nr 9 do nr 30
- rejon znaków granicznych od nr 30 do nr 84

Gmina Zgorzelec

– rejon znaków granicznych od nr 84 do nr 112
- rejon znaków granicznych od nr 112 do nr 117
- rejon znaków granicznych od nr 140 do nr 145

Gmina Pieńsk

– rejon znaków granicznych od nr 145 do nr 163
- rejon znaków granicznych od nr 163 do nr 185

Gmina Złoty Stok

– rejon znaków granicznych od nr II/200 do nr III/1/5

Gmina Lądek Zdrój

– rejon znaków granicznych od nr III/13 do nr III/16

Gmina Międzylesie

– rejon znaków granicznych od nr III/85/1 do nr III/87,

od nr III/88 do nr III/91

Gmina Międzylesie i Gmina Bystrzyca Kłodzka

– rejon znaków granicznych od nr III/107/18 do nr III/109

Gmina Bystrzyca Kłodzka

– rejon znaków granicznych od nr III/109 do nr III/109/7,

od nr III/112/8 do nr III/118/15

Gmina Duszniki Zdrój

– rejon znaków granicznych od nr III/118/15 do nr III/119/1, od nr III/121/14 do nr III/124/5, od nr III/126/9 do nr III/127/6

Gmina Kudowa Zdrój i Gmina Lewin Kłodzki

– rejon znaków granicznych od nr III/131/16 do nr III/133/1, od nr III/150 do nr III/151, od nr III/152 do nr III/153

Gmina Radków

– rejon znaków granicznych od nr III/173/2 do nr III/175/6, od nr III/178 do nr III/180, od nr III/182/17 do nr III/184, od nr III/188/18 do nr III/189, od nr III/190 do nr III/192

Gmina Mieroszów

– rejon znaków granicznych od nr III/221/16 do nr III/223/8, od nr III/225 do nr III/228, od nr III/232/12 do nr III/235/9.

§ 2

Kto:

1) narusza zakaz przebywania na odcinkach pasa drogi granicznej określonych w § 1,

2) organizuje imprezy turystyczne i sportowe na wodach granicznych bez wymaganego powiadomienia i akceptacji właściwego komendanta strażnicy Straży Granicznej,

3) uprawia na wodach granicznych sporty wodne, rekreację i amatorski połów ryb na wodach granicznych w porze innej niż dzienna i z naruszeniem linii granicznej oraz bez wymaganego powiadomienia i akceptacji właściwego komendanta strażnicy Straży Granicznej,

4) organizuje obozy lub biwaki w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w obrębie strefy nadgranicznej – bez wymaganego powiadomienia właściwego komendanta strażnicy Straży Granicznej,

5) przeprowadza lub bierze udział w polowaniu w strefie nadgranicznej bez powiadomienia i akceptacji właściwego komendanta strażnicy Straży Granicznej,

podlega karze grzywny w trybie przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 3

Zakazu, o którym mowa w § 1, nie stosuje się do właścicieli lub użytkowników gruntów położonych w pasie drogi granicznej.

§ 4

Uprawnionymi do wymierzania i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w § 2 są upoważnieni funkcjonariusze Straży Granicznej.

§ 5

Traci moc rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 20 z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie określenia gmin wchodzących w rejon strefy nadgranicznej w województwie dolnośląskim oraz sankcji za naruszenie niektórych warunków przebywania w tej strefie.

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
RYSZARD NAWRAT