1609

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 30 kwietnia 2002 r.

w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299) Rada Gminy w Wiszni Małej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Przewodniczącego Zarządu Gminy Wisznia Mała bonifikaty do wysokości 65% od opłaty ustalonej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w formie decyzji administracyjnej.

§ 2

1. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może być rozłożona na raty.

2. Ustala się umowną stawkę oprocentowania przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na raty od niespłaconej kwoty w wysokości 5% w stosunku rocznym.

3. Raty płatne są do 31 marca każdego roku.

4. Niespłacona kwota opłaty za przekształcenie podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 3

W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na raty nie stosuje się bonifikaty, o której mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
HENRYK IDACZYK