1605

UCHWAŁA RADY GMINY W PLATERÓWCE

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie określenia zasad udzielenia pomocy uczniom w formie dożywiania oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków ponoszonych na dożywianie

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3, art. 34 ust. 3 i 5 oraz ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) i z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591), w związku z Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów (zał. do uchwały nr 193/2001 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.) Rada Gminy w Platerówce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pomoc w formie dożywiania uczniów przyznaje się w trybie przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej przez zakup posiłku.

2. Pomoc, o której wyżej mowa może być świadczeniem doraźnym bądź okresowym.

3. Przyznanie pomocy przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce w formie posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów dziecka, pracownika socjalnego, pedagoga lub dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

§ 2

1. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów.

2. Jeżeli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 4 ustawy z dn. 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, to uczeń korzysta z posiłków nieodpłatnie.

3. W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia wy- nosi:

a) 200% – 250% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie posiłku podlega zwrotowi w wys. 50% wysokości otrzymanego świadczenia,

b) pow. 250% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 4 usługi o pomocy społecznej w formie posiłku podlega zwrotowi w całości.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też zniweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu rozeznania środowiska podopiecznego może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

5. Świadczenia nienależne pobrane podlegają zwrotowi w całości, niezależnie od dochodu rodziny. Są to świadczenia uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji w dokumentach oraz niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JÓZEF BRUKOWSKI