1593

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 225/98 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 11, art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68, art. 70 ust. 4, art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), w związku z art. 140 Kodeksu cywilnego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się pkt 1 załącznika nr 2 do uchwały nr 225/98 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 marca 1998 r. określającego zasady sprzedaży samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem na inne cele niż mieszkalne w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Kowary w ten sposób, że:

– w pkt 1 skreśla się “jeżeli są ostatnimi lokalami zbywanymi w tym budynku”.

§ 2

Pozostała treść załącznika nr 2 do uchwały nr 225/98 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 marca 1998 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kowary.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD NOWOSIELSKI