1591

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 9 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienna Góra

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 4 pkt 1–5 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości oraz górne stawki opłat z tytułu świadczenia usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w postaci "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 kwietnia 1997 r. nr XL/345/97 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w mieście oraz uchwała Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 grudnia 1997 r. nr XLVIII/439/97 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Kamienna Góra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 PRZEWODNICZĄCY RADY
TADEUSZ STACHNIUK

  Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 kwietnia 2002 r. (poz. 1591)

R E G U L A M I N

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA KAMIENNA GÓRA

 

R o z d z i a ł 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w mieście oraz górne stawki opłat z tytułu świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2. Postanowienia regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach, tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierajace odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

3) odpadach komunalnych drobnych – rozumie się przez to odpady zbierane do typowych pojemników,

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,

5) odpadach roślinnych – należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk,

6) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

7) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

8) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,

9) firmie wywozowej – należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a) zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-portu nieczystości ciekłych.

§ 3

Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości,
2) kierowników budów,
3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.

R o z d z i a ł 2

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego

§ 4

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek natychmiastowego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodników.

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 5

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających, lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień § 16 ust. 2.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię (do kanału ściekowego czy rowu).

4. Obowiązki określone w ust. 1–3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.

§ 6

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób niedopuszczający do przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

§ 7

1. Na terenie nieruchomości (chodniki, podwórka itp.):

a) mycie samochodów i innych pojazdów mechanicznych może się odbywać pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; z zastrzeżeniem, że ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

b) doraźne naprawy i regulacje samochodów osobowych i ciężarowych oraz innych pojazdów mechanicznych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, zabrania się prowadzenia napraw blacharsko- -lakierniczych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych.

2. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych obiektów stanowiących własność gminny poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków.

R o z d z i a ł 3

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 8

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady z działalności gospodarczej inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od tych odpadów. Zasady ich usuwania określają przepisy odrębne . Obowiązek ten dotyczy także odpadów płynnych pochodzących z tego rodzaju działalności.

§ 9

Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady gromadzenia tych odpadów określają przepisy odrębne.

§ 10

1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 11

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

§ 12

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2. Pojemniki o pojemności do 1,1 m3 nie mogą być ustawione dalej niż 15 m od wjazdu na teren nieruchomości, natomiast kontenery o pojemności 5–36 m3 nie dalej niż 5 m.

3. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 13

1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości periodycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową z częstotliwością co najmniej raz na tydzień .

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wyciek ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

R o z d z i a ł 4

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§ 14

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w znormalizowane urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub gminy lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z gminą, firmą wywozową lub innym podmiotem.

2. Jeżeli usuwanie odpadów odbywa się poprzez umowę z firmą wywozową, stosowane znormalizowane pojemniki muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez tę firmę.

§ 15

1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych muszą mieć pojemność od 0,05 do 1,1 m3, a kontenery od 5 do 36 m3.

3. Pojemniki na odpady komunalne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

4. W sytuacjach wyjątkowo krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.

5. Kosze na odpady ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

a) odległość między koszami rozstawianymi na drogach publicznych winna wynosić nie więcej niż 150 m,

b) Kosze ustawiane na przystankach komunikacyjnych powinny znajdować się w odległości nie większej niż 2 m od przystanku,

c) zaleca się, by kosze ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego były mocowane na stałe, oraz w miarę możliwości były zaopatrzone w przykrycie zabezpieczające odpady przed rozsypywaniem.

§ 16

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów medycznych oraz weterynaryjnych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, także suchych odpadów roślinnych.

4. Obowiązki określone w ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 17

Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

§ 18

Odpady komunalne grożące skażeniem lub zakażeniem oraz inne szczególnie szkodliwe dla środowiska są gromadzone w odrębnych pojemnikach. Wymagania, jakim powinny odpowiadać takie pojemniki i zasady usuwania tych odpadów określają przepisy odrębne.

R o z d z i a ł 5

Segregacja odpadów

§ 19

1. Od roku 2002 r. zapoczątkowany zostanie proces wdrażania na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów.

2. Segregacja będzie wprowadzana systematyczne wg opracowanego szczegółowo harmonogramu dla konkretnych ulic miasta z uwzględnieniem:

a) zapotrzebowania na środki techniczne i związanie z nimi środki finansowe,

b) organizacji pracy podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie.

3. Harmonogram, o którym mowa w pkt 2, przedstawia się do zatwierdzenia Radzie Miasta przed uchwaleniem budżetu.

§ 20

1. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na ulicach objętych programem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, obowiązani są do segregacji takich odpadów jak:

a) papier,

b) szkło białe,

c) szkło kolorowe,

d) tworzywa sztuczne.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów należy stosować pojemniki lub statywy na worki foliowe odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym regulaminie, z tym że pojemniki lub worki foliowe powinny być utrzymane w następującej kolorystyce:

a) niebieski – z przeznaczeniem na papier,

b) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

c) biały – z przeznaczeniem na szkło białe,

d) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe.

3. Pojemniki lub statywy na worki foliowe zapewnia właściciel nieruchomości.

4. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową lub zakładem utylizacji odpadów.

R o z d z i a ł 6

Zasady rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz opłaty z tytułu świadczenia takich usług

§ 21

1. Normatywny wskaźnik ilości stałych odpadów komunalnych drobnych produkowanych przez jedną osobę w ciągu roku wynosi 1,68 m3/rok.

2. Normatywne wskaźniki ilości stałych odpadów komunalnych drobnych produkowanych z 1 m2 powierzchni niemieszkalnej lokali użytkowych rocznie wynosi:

a) placówki gastronomiczne, zakłady pracy – 0,20 m3/ z 1 m2 rocznie,

b) sklepy ogólnospożywcze – 0,25 m3/ z 1 m2 rocznie,

c) hurtownie – od 0,10 do 0,25 m3/ z 1 m2 rocznie,

d) pomieszczenia biurowe – od 0,06 do 0,10 m3/ z 1 m2 rocznie,

e) pozostałe – od 0,10 do 0,20 m3/ z 1 m2 rocznie.

3. Normatywne ilości nieczystości ciekłych wylicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 151, poz.716) z uwzględnieniem późniejszych zmian.

§ 22

1. Sposób naliczania ilości gromadzonych w pojemnikach i kontenerach stałych odpadów komunalnych:

A) Ilość wywiezionych stałych odpadów komunalnych ustala się wg pojemności pojemników x częstotliwość wywozu zakładając pewną rezerwę pojemnościową celem uniknięcia przepełnienia pojemników ustala się ilość odpadów w pojemnikach:

a) pojemniki o pojemności 110 dcm3 – 0,1 m3,
b) pojemniki o pojemności 240 dcm3 – 0,23 m3,
c) pojemniki o pojemności 1100 dcm3 – 1,00 m3,
d) kontenery o pojemności 7000 dcm3 – 7,00 m3.

B) W indywidualnych przypadkach, stwierdzenia gromadzenia odpadów w pojemnikach do pełnej objętości stosować się będzie do przeliczeń, faktyczną pojemność danego pojemnika.

C) Ilość wywiezionych nieczystości stałych w przypadku korzystania kilku zleceniodawców ze wspólnych pojemników lub kontenerów wylicza się:

a) w przypadku budynków mieszkalnych wg wskaźnika gromadzenia odpadów przez jednego mieszkańca rocznie,

b) w przypadku lokali użytkowych wg wskaźnika gromadzenia odpadów z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu rocznie.

§ 23

Na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się znajdować pojemnik o pojemności umożliwiającej nagromadzenie odpadów w ilości wynikającej z zawartej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na wywóz odpadów.

§ 24

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów co najmniej w ilości wynikającej z wyliczenia dokonanego w oparciu o przepisy niniejszego rozdziału.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania i okazywania, na zasadach określonych w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, dowodów usunięcia ustalonej ilości odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tejże ustawy.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielania firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 25

1. Ustala się maksymalną stawkę za usuwanie odpadów przez firmy wywozowe w wysokości 6,00 PLN za jednorazowy wywóz 100 dcm3 odpadów.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 1, będzie uwzględniała aktualny poziom inflacji.

3. Maksymalna stawka za wywóz odpadów segregowanych wynosi 50% stawki ustalonej w ust. 1.

4. Stawki opłat za usuwanie odpadów wielkogabarytowych ustalane są w drodze umowy z podmiotem organizującym takie usunięcie.

R o z d z i a ł 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 26

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez nadzoru, jeżeli zwierze nie jest należycie uwiązane lub nieznajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

§ 27

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienia psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

§ 28

1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci, a także na tereny przeznaczone pod place zabaw.

R o z d z i a ł 8

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz gołębi na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 29

1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz gołębi na obszarach miasta niezwiązanych z produkcją rolną.

2. Zezwala się na prowadzenie chowu oraz utrzymywanie zwierząt gospodarskich oraz gołębi na terenach “obrzeży” miasta, pod następującymi warunkami:

a) chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich oraz gołębi nie będzie prowadzone na terenie nieruchomości stanowiącej zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra,

b) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości będzie odbywało się w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu, i nie będzie powodowało zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

c) prowadzona hodowla nie będzie powodowała wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, zanieczyszczenia powietrza itp.,

d) chów (hodowla) będzie prowadzona z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

R o z d z i a ł 9

Zasady postępowania ze zwłokami zwierząt

§ 31

1. Zwłoki zwierzęce i ich części należy dostarczyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca ich składowania.

2. Miejsce, o którym mowa w pkt 1, wskazuje Powiatowy Inspektor Weterynarii w Kamiennej Górze, który określa jednocześnie związane z tym warunki.

3. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1, ciąży na posiadaczu zwłok, a jeżeli posiadacza takiego nie można ustalić – na jednostce organizacyjnej posia-

dającej zezwolenie na działalność gospodarczą w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.

R o z d z i a ł 11

Formy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu

§ 32

Kto narusza zasady utrzymania czystości i porządku w mieście wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu, podlega karze grzywny zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).