1589

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) i po zasięgnięciu opinii terenowego inspektora sanitarnego, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc:

– uchwała nr 31/182/36/97 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków,

– uchwała nr XXVII/182/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie nr 31/182/36/97 z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Bolkowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych – tablice ogłoszeń w gminie.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
HENRYK BACZMAŃSKI

 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 marca 2002 r. (poz. 1589)

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez:

1) tworzenie polityki ekologicznej i współdziałanie w tym zakresie z sąsiednimi gminami,

2) propagowanie zachowań proekologicznych ludności,

3) dofinansowanie do urządzeń, materiałów, sprzętu służącego do gospodarowania odpadami, a szczególnie do selektywnej zbiórki odpadów,

4) utrzymywanie, budowanie i modernizowanie z zastosowaniem najnowszych technologii składowiska odpadów komunalnych,

5) utrzymywanie oczyszczalni ścieków,

6) utrzymywanie szaletów publicznych,

7) bieżącą kontrolę w zakresie niniejszej uchwały,

8) kierowanie na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia na drogę karną spraw w stosunku do osób niestosujących się do niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości: należy przez to rozumieć także właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,

2) odpadach komunalnych: należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

3) podmiocie gospodarczym: należy przez to rozumieć podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Bolkowa na gospodarowanie odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie).

§ 3

1. Odpady komunalne są składowane na gminnym składowisku odpadów komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Wierzchosławice.

2. Nieczystości ciekłe są unieszkodliwiane w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Wolbromek.

R o z d z i a ł II

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz obowiązki właścicieli

nieruchomości

§ 4

1. Gromadzenie stałych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości musi być prowadzone w następujących urządzeniach w zależności od ilości wytwarzanych odpadów:

– pojemniki typu SM-110,
– pojemniki 1100 l (PA, SM),
– kosze uliczne,
– worki na śmieci ulegające biodegradacji.

2. Jeżeli obręb, na którym położona jest nieruchomość objęty zostanie selektywną zbiórką śmieci, to będzie wyposażony w pojemniki zakupione ze środków gminy lub poddzierżawione od firmy wywozowej.

3. Nieruchomość na terenie gminy, która posiada urządzenie sanitarne, z którego pochodzą nieczystości ciekłe, winna być podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej na warunkach podanych przez administratora sieci.

4. W sytuacji, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wystarczy aby właściciel wyposażył swą nieruchomość w zbiornik bezodpływowy albo w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, które spełniają określone w przepisach wymagania.

5. Właściciele nieruchomości posiadający urządzenia wymienione w ust. 1 i 4 zobowiązani są do systematycznego usuwania nagromadzonych odpadów. Zbiornik bezodpływowy należy opróżniać z wyprzedzeniem wykluczającym przepełnienie tego zbiornika.

Dokonywać tego będą podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a) zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

6. Dopuszcza się możliwość wywozu odpadów komunalnych na składowisko we własnym zakresie, w sposób niepowodujący zanieczyszczania trasy wywozu odpadów.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zawarcia umowy z podmiotem gospodarczym, a świadczenie usług w ramach umowy powinno być potwierdzone rachunkami. Potwierdzenie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy. W przypadku wywozu odpadów przez właściciela we własnym zakresie musi on posiadać rachunki potwierdzające składowanie nieczystości na składowisku.

8. Gdy właściciel nie udokumentuje korzystania z usług firmy wyspecjalizowanej w usuwania odpadów stałych i płynnych z nieruchomości, obowiązek ten przejmie gmina w trybie wykonania zastępczego, tj. za zobowiązania i na jego koszt.

9. Właściciel nieruchomości, wzdłuż której przebiega droga, obowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się “wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”, tak często aby były zawsze czyste. Śnieg i lód usypuje się w pryzmy przy krawężniku.

10. Niezawodowy przegląd samochodu oraz samoobsługowe mycie samochodu może odbywać się w miejscu z twardą nawierzchnią zapewniającą spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

11. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu kontroli wykonania uchwały odpowiednim służbom Burmistrza Bolkowa legitymującym się odpowiednimi dokumentami.

§ 5

Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany do:

1) zapewnienia na czas trwania imprezy toalet oraz pojemników na nieczystości,

2) utrzymania czystości podczas imprezy,

3) oczyszczenia i sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz uprzątnięcia terenu przyległego, jeżeli można ustalić jednoznacznie, że zanieczyszczenia powstały w związku z tą imprezą.

R o z d z i a ł III

Zasady rozmieszczania urządzeń do gromadzenia odpadów, częstotliwości i usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6

1. Urządzenia, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, powinny być ustawione na utwardzonej powierzchni w obrębie nieruchomości, w miejscu umożliwiającym łatwy dojazd i dostęp w celu bezpiecznego opróżniania oraz pozwalającym na utrzymywanie otoczenia w porządku i należytym stanie sanitarnym. Zanieczyszczenie terenu powstałe w czasie załadunku sporządza firma wywozowa.

2. Opróżnianie urządzeń, o których mowa w ust. 1, dokonywać będzie podmiot gospodarczy według przyjętego harmonogramu. Częstsze niż przewiduje harmonogram opróżnianie urządzeń dokonywane będzie za osobną opłatą.

3. Właściciel nieruchomości nieposiadający urządzeń, o których mowa w § 4 ust. 4, wykonuje je na podstawie odrębnych przepisów.

R o z d z i a ł IV

Deratyzacja na terenie gminy i sposób jej

przeprowadzania

§ 7

1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, urzędów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, placówek oświatowych w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych są objęte obowiązkową deratyzacją w zależności od stanu zagrożenia.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana jest przez ich właścicieli.

3. Podmiot zlecający deratyzację, w terminie do dwóch tygodni od jej zakończenia, obowiązany jest złożyć na piśmie Burmistrzowi Bolkowa sprawozdanie o jej przebiegu.

4. Deratyzację winny wykonywać specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej wykonania.

R o z d z i a ł V

Zasady utrzymywania zwierząt domowych na terenie i w granicach administracyjnych gminy, a także zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z pro- dukcji rolnej

§ 8

Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami wielorodzinnymi, budynkami organów administracji publicznej, placówkami w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, placówkami kulturalno-oświatowymi i zakładami opieki zdrowotnej.

§ 9

Na terenach niewymienionych w § 7 dopuszcza się utrzymywanie zwierząt pod warunkami:

a) wszelkie ptactwo, zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości winno być zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości,

b) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 10

1. Zabrania się właścicielom psów wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości.
2. Każdy pies musi być wyprowadzany poza teren nieruchomości na smyczy oraz musi posiadać kaganiec.
3. Zabrania się wyprowadzania psa na tereny przeznaczone na place zabaw dla dzieci, do piaskownic, na trawniki.
4. Właściciel psa obowiązany jest zgłosić psa do ewidencji, oznakowania oraz płacenia podatku.
5. Właściciel psa obowiązany jest do szczepień psa przeciw wściekliźnie.
6. Pies bez opieki uznany będzie za bezpański i podlegać będzie odłowieniu do schroniska, skąd może być wykupiony.

R o z d z i a ł VI

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11

Ustala się termin 31 grudnia 2006 r. jako docelowy termin wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów szklanych.