1588

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha terenu położonego przy ul. Dworcowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXIV/97/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasowe ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha w zakresie przeznaczenia części terenu oznaczonego symbolem I 18 ZL.

Teren ten przeznacza się pod zabudowę usługowo- -produkcyjną.

Na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznacza się go symbolem:

– 1 P/U – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej,

– 2 ZP – teren zieleni izolacyjnej.

§ 2

Przedmiotem planu są następujące ustalenia:

1. Oznaczone na rysunku planu:

– granice terenu objętego planem,
– przeznaczenie terenu,
– linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
– nieprzekraczalna linia zabudowy,
– budynek istniejący adaptowany,
– lokalizacja wjazdów.

2. Warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

– podstawowa funkcja terenu: zabudowa usługowo-produkcyjna,
– uzupełniająca: zieleń izolacyjna,
– ustala się możliwość adaptacji istniejącego zagospodarowania dla potrzeb planu,
– zabudowa projektowana nie może przekroczyć dwóch kondygnacji lub 10 m.

Dopuszcza się lokalizację pojedynczych obiektów wyższych mających charakter dominant urbanistyczno-architektonicznych, ich szczegółowa lokalizacja winna być poprzedzona studium krajobrazowym,

– wzdłuż ul. Sikorskiego obowiązuje wykonanie pasa zieleni izolacyjnej (2 ZP),
– w zagospodarowaniu terenu oznaczonego symbolem 1 P/U należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni pod zieleń towarzyszącą w powiązaniu z obiektami o charakterze administracyjno-socjalnym, a także w powiązaniu z miejscami postojowymi.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

– zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej,
– odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
– odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
– zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
– zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi:

– obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska nośników energii,
– uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności usługowo-produkcyjnej nie może wykraczać poza granice władania,
– usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
– gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku działalności usługowej należy rozwiązać w trybie przepisów szczególnych,
– nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych związanych z działalnością usługowo-produk-cyjną należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi,
– należy zachować istniejący starodrzew.

§ 3

W odniesieniu do terenu określonego w § 1 tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, zatwierdzonego uchwałą nr LIX/30/94 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 kwietnia 1994 r.

§ 4

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 20%.

§ 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wałbrzycha.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ

 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2002 r. (poz. 1588)