1587

UCHWAŁA RADY MIASTA W ŚWIERADOWIE ZDROJU

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Świeradowa Zdroju nr IX/60/2001 z dnia 11 września 2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001–2006 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy miejskiej Świeradów Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 733) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 25 i § 26 w następujący sposób:

1. § 25 otrzymuje nowe brzmienie: “Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na adaptację, modernizację, remonty lub odtworzenie zasobu mieszkaniowego finansowane są m.in. z dotacji z budżetu gminy w wysokości określonej w § 26”.

2. § 26 otrzymuje nowe brzmienie: “ Dotacje, o których mowa w § 25 udzielane będą w wysokości do 50% kwoty dochodów uzyskanych przez gminę ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych, będących przed sprzedażą w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

3. Dotacja, o której mowa w ust.2, będzie każdorazowo określana uchwałą Rady Miasta Świeradowa Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Świeradów Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Świeradowie Zdroju.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KAZIMIERZ SARZYŃSKI