1585

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce – “Pagórki Wschodnie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) i w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy i Miasta w Sobótce z dnia 18 czerwca 1998 r. nr XLVIII/ /356/98 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce – “Pagórki Wschodnie”, Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o. o. w Sobótce – “Pagórki Wschodnie”, ustanowionego koncesją nr 49/93 wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 14 kwietnia 1993 r., w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem planu jest określenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury,

4) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikających z potrzeb ochronny środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

5) granic obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów zdegradowanych.

§ 2

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5) funkcji lub sposobie użytkowania terenu – należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru,

6) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

§ 3

1. Integralna częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i granica terenu górniczego,
2) granica obszaru górniczego,
3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania,
4) obszary powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych i składu,
5) tereny upraw rolnych,
6) tereny lasu,
7) drogi lokalne,
8) drogi dojazdowe.

R o z d z i a ł 2

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 4

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako :

1) ciągłe – oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

2) przerywane – oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.

2. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, niekolidujących z funkcją podstawową, niezmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3. Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.

4. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji.

§ 5

Ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalnych dróg i sieci infrastruktury technicznej, tymczasowych urządzeń i obiektów bezpośrednio związanych z działalnością eksploatacyjną.

§ 6

W granicach rysunku planu dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

§ 7

Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz lokalizowania obiektów i instalowania urządzeń trwale naruszających walory krajobrazu terenu,

2) zakaz wprowadzania zmian stosunków wodnych mogących negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze,

3) prowadzenie gospodarki rolnej niepowodującej degradacji gleb i innych elementów środowiska, w tym zakaz stosowania pestycydów,

4) prowadzenie gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łąk, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, cieków i zbiorników wodnych wraz z ich biologicznym obrzeżem,

5) prowadzenie gospodarki leśnej zmierzającej do wzbogacenia i zwiększenia różnorodności projektowanego drzewostanu.

§ 8

Ustala się ze względu na uciążliwości udarowej fali powietrznej, szkodliwości drgań sejsmicznych i rozrzutu odłamków skalnych:

1) strefę zagrożenia w odległości 300 m od granic udokumentowanego złoża,

2) przeciwdziałanie zagrożeniom należy prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 9

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologii. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie terenu określonego w § 1 oraz w załączniku do uchwały należy zgłosić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

R o z d z i a ł 3

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1PE/S ustala się:

1) Przeznaczenie terenu na eksploatację powierzchniową surowców mineralnych (skalenia) i na zwałowisko nadkładu wraz z komunikacją wewnętrzną niezbędną dla obsługi terenu oraz towarzyszącymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej.

2) Eksploatację złoża należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym w trybie obowiązujących przepisów projektem zagospodarowania złoża oraz planami ruchu zakładu górniczego.

3) Sposób eksploatacji – odkrywkowy, urabianie złoża robotami strzałowymi.

4) Transport urobku drogą dojazdową KD 3 do zakładu przeróbki skalenia.

5) Dopuszcza się budowę tymczasowych urządzeń i obiektów bezpośrednio związanych z działalnością eksploatacyjną.

6) Przeciwdziałanie zagrożeniom w strefie należy prowadzić zgodnie przepisami szczegółowymi.

7) Filary ochronne w odległości min. 15 m od linii rozgraniczających dróg 2KL i 4 KD.

8) Tymczasowe składy wydobywanego surowca mogą być zlokalizowane poza granicami udokumentowanego złoża.

9) W przypadku udokumentowanego powiększenia złoża teren powiększenia złoża może być przeznaczony na eksploatację powierzchniową surowców zgodnie obowiązującymi przepisami.

10) Masy ziemne i skalne pochodzące z nadkładu złoża należy hałdować poza granicami udokumentowanego złoża zgodnie z projektem zwałowiska zewnętrznego nadkładu w Kopalni Skalenia “Pagórki Wschodnie” i po zakończeniu eksploatacji wykorzystać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

11) Po wyczerpaniu złoża lub zaprzestaniu jego eksploatacji, powstałe wyrobisko i zwałowisko nadkładu należy zrekultywować zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym kierunkiem rekultywacji.

12) Kierunek rekultywacji leśno-wodny z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-turystyczne.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2RL i 3RL ustala się przeznaczenie na tereny lasów o funkcji ochronnej, a po rekultywacji terenu eksploatacji 1 PE/S o funkcji rekreacyjnej.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 RP, 5RP, 6RP, 7RP, 8RP i 9RP ustala się:

1) przeznaczenie na tereny upraw rolnych,

2) cieki wodne i rowy melioracyjne podlegają ochronie polegającej na ich zachowaniu w stanie istniejącym.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KL i 2KL ustala się przeznaczenie na teren drogi lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KD ustala się przeznaczenie na teren drogi zakładowej o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 KD ustala się przeznaczenie na teren drogi dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 KD ustala się przeznaczenie na teren drogi dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m.

R o z d z i a ł 4

Przypisy końcowe

§ 11

Dla terenu określonego w § 1 uchwały ustala się stawkę procentową określoną w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w wysokości 30%.

§ 12

W granicach terenu określonego w § 1 i w załączniku wymienionym w § 3 tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta w Sobótce nr XXX/ /196/93 z dnia 30 marca 1993 r.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Sobótce.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JOANNA KWIATEK

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 marca 2002 r. (poz. 1585)