1584

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru położonego w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do uchwały

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z uchwałą nr XXXVII/ /232/01 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 czerwca 2001 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEDMIOT UCHWAŁY

§ 1

Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów uchwalonym uchwałą nr XXIX/233/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 1996 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 1996 r. Nr 17, poz.164 dla obszaru położonego w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały, zwaną dalej zmianą w planie, której ustalenia są wyrażone w postaci:

1) tekstu niniejszej uchwały,

2) rysunku planu, stanowiącego załącznik graficzny do uchwały.

§ 2

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej,

2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar opracowania w granicach określonych na rysunku planu – załączniku graficznym do uchwały,

3) terenie – należy przez to rozumieć teren obwiedziony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem funkcji,

4) linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć obowiązującą linię usytuowania budynku,

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć linię ograniczającą przestrzeń działki lub terenu, na której można lokalizować budynek,

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do uchwały,

7) kondygnacji budynku – należy przez to rozumieć jeden nadziemny użytkowy poziom budynku,

8) funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu ustalone jako podstawowe,

9) funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu ustalone jako dodatkowe, dopuszczone przy spełnieniu określonych warunków,

10) funkcji nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje uciążliwości dla terenów sąsiadujących,

11) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć mieszkanie dla osób prowadzących lub związanych z działalnością prowadzoną na danym terenie.

2. Symbole określające planowane rodzaje funkcji oznaczają:

MJw – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro- dzinnej w układzie wolno stojącym z do- puszczeniem usług nieuciążliwych,

UN – tereny usług nieuciążliwych, z dopusz- czeniem mieszkań funkcyjnych,

ZI – tereny zieleni izolacyjnej,

TE – tereny urządzeń technicznych związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną,

WO – tereny wód otwartych związane z urządzeniami melioracji szczegółowych,

KL 1x2 – tereny ulic klasy lokalnej L,

KD 1x2 – tereny ulic klasy dojazdowej D.

R o z d z i a ł II

USTALENIA OGÓLNE

§ 3

Rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny do uchwały obowiązuje w zakresie określającym:

1) granice terenu objętego uchwałą,
2) funkcje terenów,
3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
4) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne.

Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

§ 4

Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

1. Ścieki sanitarne należy odprowadzać zgodnie z ustaleniami podanymi w § 8 ust. 7.

2. Ścieki opadowe należy odprowadzać zgodnie z ustaleniami podanymi w § 8 ust. 8.

3. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych należy prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w § 8 ust. 11.

4. Do celów grzewczych należy stosować wyłącznie paliwa proekologiczne oraz urządzenia o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

5. Co najmniej 25% powierzchni działek należy przeznaczyć na zieleń.

6. W decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy uwzględnić przepisy szczególne w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych.

§ 5

Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego.

1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych zabytkowe przedmioty, obiekty i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150).

2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone na koszt inwestora.

3. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia SOZ – Inspekcji Zabytków Archeologicznych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dnio-wym wyprzedzeniem.

4. Z uwagi na ochronę krajobrazu kulturowego wsi Krzeptów, realizowanej zabudowie należy nadać gabaryt jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym, dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym oraz stolarkę o podziałach symetrycznych lub bezpodziałową. Zalecany detal architektoniczny.

§ 6

Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Przed podjęciem działań inwestycyjnych na terenach wyznaczonych w planie ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod budynki i powierzchnie utwardzone oraz jej odpowiednie zagospodarowanie.

§ 7

Zasady obsługi terenów w zakresie komunikacji.

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru wyznacza się następujące tereny:

a) tereny ulic wewnętrznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem KL 1x2,

b) tereny ulic wewnętrznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD 1x2.

2. Zasady zagospodarowania terenów ulic, o których mowa w ust. 1, podaje się w ustaleniach szczegółowych – § 16 i § 17.

3. Ulice wewnętrzne zostaną wykonane na koszt inwestorów we własnym zakresie.

§ 8

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej powinna poprzedzać realizację zabudowy.

2. Ustala się zasadę realizacji sieci uzbrojenia technicznego w obrębie linii rozgraniczających ulic.

3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, realizację sieci uzbrojenia technicznego na terenach leżących poza liniami rozgraniczającymi ulic, na zasadzie służebności gruntowej.

4. Uzbrojenie terenu zostanie wykonane na koszt inwestorów we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właściwymi dysponentami sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego.

5. Zaopatrzenie w wodę z planowanej sieci wodociągowej podłączonej do wodociągów Smolca lub Wrocławia, na warunkach uzgodnionych z dysponentem wodociągu.

6. Wodę do celów przeciwpożarowych należy doprowadzić zgodnie z PN-B-02863 i PN-B-02864 z 1997 r. oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia MSWiA z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczególnych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.).

7. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a) ustala się odprowadzenie ścieków systemem grawitacyjno-tłocznym do kolektora “Ślęza” na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, lub do lokalnej oczyszczalni ścieków,

b) ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich terenów zainwestowania położonych na obszarze objętym uchwałą,

c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, z wywozem ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków, na warunkach uzgodnionych z odbiorcą ścieków,

d) po podłączeniu sieci kanalizacyjnej do kolektora bezodpływowe zbiorniki ścieków należy zlikwidować.

8. Odprowadzenie wód opadowych:

a) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi należy utwardzić, a substancje szkodliwe zneutralizować na terenie własnym,

b) przed przystąpieniem do zabudowy terenów należy opracować projekt przebudowy istniejącego systemu drenarskiego i uzgodnić z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,

c) ze względu na występujące urządzenia melioracyjne, projekty planowanych inwestycji wymagają uzgodnienia z ZMiUW we Wrocławiu.

9. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) dostawa energii elektrycznej ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV przewidzianej do budowy w miejscu oznaczonym na rysunku planu symbolem TE,

b) do stacji transformatorowej, o której mowa w pkt a), należy zapewnić swobodny dostęp dla obsługi i środków transportu,

c) przyłącza kablowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez ZEW S.A.,

d) wszelkie inwestycje w zakresie sieci elektroenergetycznej, związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, realizowane będą na podstawie indywidualnych umów zawieranych na wniosek zainteresowanych inwestorów.

10. Ogrzewanie budynków z własnych kotłowni na paliwa proekologiczne, z zastosowaniem urządzeń technicznych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń środowiska.

11. Gromadzenie i usuwanie odpadów:

a) gromadzenie i usuwanie odpadów należy prowadzić zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie,

b) system usuwania odpadów stałych i płynnych winien gwarantować zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem,

c) należy wprowadzić segregację odpadów stałych.

§ 10

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały tereny mogą być użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

R o z d z i a ł III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 11

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MJw:

1) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym,

2) funkcja uzupełniająca: usługi nieuciążliwe,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania określone na rysunku planu są obowiązujące,

4) linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania określone na rysunku planu są orientacyjne,

5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne: określone na rysunku planu,

6) szerokość działki budowlanej przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego wolno stojącego, mierzona wzdłuż linii zabudowy określonej na rysunku planu, nie może być mniejsza niż 22,0 m,

7) budynkom należy nadać gabaryt jednej kondygnacji, z dopuszczeniem drugiej w poddaszu, dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci oraz pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

8) w dachach budynków zaleca się wykonanie naczółków i połaci mansardowych oraz dopuszcza okna połaciowe,

9) stolarce okiennej należy nadać podziały symetryczne, lub stosować stolarkę bezpodziałową,

10) frontowe części posesji należy zagospodarować w formie ogrodu ozdobnego,

11) ogrodzenia frontowe nie mogą przekraczać wysokości 1,5 m,

12) osłony śmietnikowe zaleca się wkomponować w ogrodzenia frontowe posesji,

13) miejsca postojowe dla pojazdów należy zapewnić na terenie własnym posesji w ilości wynikającej z potrzeb,

14) na cele zieleni należy przeznaczyć co najmniej 25% powierzchni działki,

15) jako rodzaj nawierzchni wewnętrznych dojazdów i dojść na posesji należy wykluczyć asfalt,

16) dopuszcza się, na zasadzie służebności gruntowej, lokalizację sieci uzbrojenia technicznego w pasie terenu szerokości 2,0 m wzdłuż linii rozgraniczających terenu,

17) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów budowlanych na istniejących nieczynnych gazociągach wysokiego ciśnienia do czasu ich usunięcia,

18) usunięcie ww. gazociągów może nastąpić po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 12

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UN:

1) funkcja podstawowa: usługi nieuciążliwe,

2) funkcja uzupełniająca: mieszkania funkcyjne i zieleń towarzysząca,

3) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne: określone na rysunku planu,

4) zabudowa: gabaryt do dwóch kondygnacji z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji w poddaszu, dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, stolarka okienna o podziałach symetrycznych lub bezpodziałowa, dla dachów zalecane połacie mansardowe i naczółki, dla elewacji detal architektoniczny,

5) ogrodzenia: wysokość nieprzekraczająca 1,5 m, forma zharmonizowana z architekturą zabudowy, zalecane żywopłoty,

6) garaże: wbudowane lub dobudowane do budynków albo podziemne,

7) parkingi: wyłącznie na terenie własnym, w ilości dostosowanej do potrzeb,

8) zieleń: ozdobna, wielopiętrowa z przewagą zimozielonej,

9) nawierzchnie dojść i dojazdów wewnętrznych na posesji, z wykluczeniem asfaltu,

10) miejsca gromadzenia odpadów stałych: zadaszone, osłonięte zielenią, z przewagą zieleni zimozielonej,

11) dopuszcza się, na zasadzie służebności gruntowej, lokalizację sieci uzbrojenia technicznego w pasie terenu szerokości 2,0 m wzdłuż linii rozgraniczających terenu,

12) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów budowlanych na istniejących nieczynnych gazociągach wysokiego ciśnienia do czasu ich usunięcia,

13) usunięcie ww. gazociągów może nastąpić po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 13

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WO:

1) funkcja podstawowa: wody otwarte – urządzenia melioracji szczegółowych,

2) funkcja uzupełniająca: nie przewiduje się,

3) wszelkie działania mogące mieć wpływ na stan techniczny urządzeń melioracyjnych wymagają zgody Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,

4) dopuszcza się zarurowanie rowów za zgodą i na warunkach RZMiUW we Wrocławiu,

5) usunięcie istniejących nieczynnych gazociągów wysokiego ciśnienia może nastąpić po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 14

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI:

1) funkcja podstawowa: zieleń izolacyjna, stanowiąca jednocześnie obudowę ekologiczną rowów – szczegółowych urządzeń melioracyjnych,

2) funkcja uzupełniająca: komunikacja zapewniająca dostęp dla konserwacji rowów,

3) szerokość pasa zieleni w liniach rozgraniczających: min. 3,0 m,

4) w przypadku zarurowania rowu, pas zieleni, o którym mowa może zostać włączony do przyległych terenów zainwestowania,

5) usunięcie istniejących nieczynnych gazociągów wysokiego ciśnienia może nastąpić po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 15

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem TE:

1) funkcja podstawowa: obsługa w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – teren stacji transformatorowej,

2) funkcja uzupełniająca: nie przewiduje się,

3) linia zabudowy obowiązująca: określona na rysunku planu,

4) zabudowa: w przypadku budowy stacji typu wnętrzowego, budynkowi zaleca się nadać dach stromy o symetrycznym nachyleniu połaci, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym oraz wyraz architektoniczny nawiązujący do architektury tego typu budynków zachowanych na Dolnym Śląsku z okresu sprzed drugiej wojny światowej,

5) ogrodzenie terenu: zgodnie z przepisami szczególnymi, zalecane żywopłoty.

§ 16

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KL 1x2:

1) teren przeznacza się na cele komunikacji, dla budowy ulicy klasy lokalnej L,

2) ulicy należy nadać szerokość co najmniej 12,0 m w liniach rozgraniczających, jezdnię o szerokości 6,0 m i obustronnie chodniki. W zależności od możliwości lokalnych zalecana zieleń przyuliczna,

3) przy skrzyżowaniach z innymi ulicami należy wykonać ścięcia linii rozgraniczających o bokach min. 5,0 m w celu zapewniania trójkątów widoczności,

4) teren ulicy w liniach rozgraniczających jest jednocześnie terenem lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego,

5) usunięcie istniejących nieczynnych gazociągów wysokiego ciśnienia powinno nastąpić przed budową nawierzchni ulicy i zostać poprzedzone uzyskaniem zgody i warunków od operatora sieci.

§ 17

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD 1x2 :

1) tereny przeznacza się na cele komunikacji, dla budowy ulic dojazdowych klasy D,

2) szerokość ulic w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 10,0 m, szerokość jezdni 5,0–6,0 m, obustronnie chodniki szerokości 2,0 m,

3) w narożach skrzyżowań i włączeń ulic należy wykonać ścięcia linii rozgraniczających o bokach min. 5,0 x 5,0 m, w celu zapewnienia trójkątów widoczności,

4) usunięcie istniejących nieczynnych gazociągów wysokiego ciśnienia powinno nastąpić przed budową nawierzchni ulicy i zostać poprzedzone uzyskaniem zgody i warunków od operatora sieci.

R o z d z i a ł IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%.

§ 19

Tracą moc, w odniesieniu do obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, uchwalonego uchwałą nr XXIX/233/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 1996 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 17, poz. 164 z dnia 30 grudnia 1996 r.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI

 Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2002 r. (poz. 1584)