1580

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rościsławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala co, następuje:

§ 1

Ulicy we wsi Rościsławice, położonej w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 305 AM 1 nadać nazwę ulica Ogrodowa.

Lokalizacja ulicy pokazana jest na załączniku mapowym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Obornikach Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW SKOREK

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 marca 2002 r. (poz. 1580)