1573

UCHWAŁA RADY MIASTA W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 6 marca 2002 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów, Rada Miasta w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) zwana jest w niniejszej uchwale ustawą o ochronie praw lokatora.

§ 2

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, określa tryb i kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

§ 3

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kamienna Góra składa się z lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych, znajdujących się w budynkach będących jej własnością lub współwłasnością.

2. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kamienna Góra nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich oraz mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze.

§ 4

1. Lokalami mieszkalnymi w rozumieniu niniejszej uchwały są wszystkie lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, z wyłączeniem lokali socjalnych.

2. Szczegółowy wykaz lokali socjalnych określa Zarząd Miasta Kamienna Góra na wniosek zarządcy mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 5

Wynajmującym lokale mieszkalne oraz lokale socjalne jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Zarząd Miasta Kamienna Góra lub podmiot przez niego upoważniony.

§ 6

1. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów brutto członków gospodarstwa domowego rodzin, które ubiegają się o przyznanie mieszkania z zasobów gminy osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i obliczonych wg zasad określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

2. Dochody osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego i socjalnego podlegają ponownej weryfikacji przy uaktualnianiu list zawierania umów najmu na rok następny.

§ 7

Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się osoby zamieszkujące w mieszkaniu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej (ogólnej powierzchni pokoi) lub w lokalu niespełniającym wymogów lokalu, przeznaczonego na stały pobyt ludzi (potwierdzony przez służby techniczne zarządcy budynku).

§ 8

1. Za osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i kwalifikujące się do przydziału lokalu mieszkalnego rozumie się:

1) osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 150% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikację wniosku,

2) rodziny, których dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 100% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikację wniosku.

2. Za osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i kwalifikujące się do przydziału lokalu socjalnego rozumie się:

1) osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 75% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikację wniosku,

2) rodziny, których dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikację wniosku.

R o z d z i a ł II

Zasady i kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra

§ 9

1. Najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kamienna Góra przysługuje osobom zameldowanym na terenie miasta na pobyt stały nie krótszy niż 5 lat do daty złożenia wniosku, które:

1) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie ustawy lub orzeczenia sądowego,

2) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą, w związku z uzyskaniem pełnoletności,

3) pozbawione zostały mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

4) zamieszkują w lokalach, w których występuje stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia stwierdzony przez organ nadzoru budowlanego,

5) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych określonych w § 8 ust. 1,

6) są osobami niepełnosprawnymi (wózek inwalidzki) i przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Miejskiej Kamienna Góra w zamian za inny lokal dostosowany do ich potrzeb,

7) przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Miejskiej Kamienna Góra w zamian za lokal o mniejszym metrażu – przynajmniej o 1 izbę,

8) utraciły tytuł prawny do dotychczas zajmowanego mieszkania i zostały z niego wymeldowane.

§ 10

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kamienna Góra przysługuje osobom wymienionym w pkt od 1 do 4. Podane wyżej kryterium zameldowania nie dotyczy przypadków wyszczególnionych w pkt 1, 3 i 4.

§ 11

1. Wprowadza się kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Od wpłacenia kaucji zwalnia się:

1) najemców lokali socjalnych,
2) najemców lokali zamiennych,
3) najemców, którzy remontują wskazany lokal w ramach środków własnych,
4) najemców, którzy dokonują zamiany mieszkań pomiędzy stronami,
5) osoby, które przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w zamian za lokal o mniejszym metrażu – przynajmniej 1 izbę.

§ 12

1. Najem lokalu socjalnego przysługuje osobom posiadającym stałe zameldowanie w Kamiennej Górze przez okres min. 5 lat do daty złożenia wniosku i znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej określonej w § 7, § 8 ust. 2.

2. Pierwszeństwo do najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) nabyły takie prawo na podstawie orzeczenia sądowego,

2) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą, w związku z uzyskaniem pełnoletności i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej określonej w § 8 ust. 2.

3. Lokale socjalne nie podlegają zamianie i sprzedaży.

§ 13

1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta Kamienna Góra jest jawne i podlega kontroli społecznej dokonywanej przez komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kamiennej Górze.

2. Umowy najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i lokali zamiennych zawierane są z osobami umieszczonymi na wieloletnich listach przyznawania mieszkań, ustalonych przez Zarząd Miasta Kamienna Góra, który podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

3. Najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych następuje w pierwszej kolejności na rzecz osób umieszczonych na ww. listach.

4. W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego następuje weryfikacja list, o których mowa w ust. 2, polegająca na dopisaniu nowych osób, które kwalifikują się do przyznania mieszkania komunalnego wg zasad określonych § 7 i § 8.

Decyzja Zarządu Miasta w sprawie dopisania nowych osób poprzedzona opinią komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kamiennej Górze uzależniona jest od możliwości gminy w realizacji przydziałów mieszkań.

5. Przed zawarciem umowy najmu na zwolniony lokal mieszkalny lub lokal socjalny Zarząd Miasta Kamienna Góra zatwierdza wskazanie po uzyskaniu opinii komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kamiennej Górze.

§ 14

1. Umowa najmu może być także zawarta z osobami – członkami wspólnoty samorządowej, niespełniającymi warunków określonych w § 9, jeżeli nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, które zobowiążą się do dokonania na koszt własny:

1) remontu o znacznej wartości lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym,

2) przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych albo rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji takich pomieszczeń, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na ich użytkowanie.

2. Umowa najmu zwolnionego 1. izbowego mieszkania może być zawarta z osobami posiadającymi tytuł prawny do zajmowania lokalu jeżeli:

1) w mieszkaniu, w którym na 1 osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej a zwolniona izba jest bezpośrednio przyległa do obecnie zajmowanego lokalu i połączenie to stanowić będzie konstrukcyjnie jeden lokal mieszkalny.

2) Przed zawarciem umowy najmu przypadki określone w pkt 1 i 2 są rozpatrywane na zasadach określonych w § 13 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 15

1. Jeżeli w lokalu po śmierci głównego najemcy pozostały osoby, które niespełniają warunków określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego Zarząd Miasta Kamienna Góra po zasięgnięciu opinii komisji GKiM może wynająć tym osobom ten lub inny lokal mieszkalny, pod warunkiem, że ich stałe zamieszkiwanie w tym lokalu jest dłuższe niż 5 lat i nie posiadają tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego.

2. W przypadku braku zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego lub socjalnego, o którym mowa w ust. 1, osoby te winny opuścić i opróżnić nieprawnie zajmowany lokal pod rygorem wystąpienia na drogę sądową o nakazie eksmisji.

§ 16

Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały jego dzieci, osoby przysposobione lub rodzice, Zarząd Miasta Kamienna Góra po zasięgnięciu opinii komisji GKiM zezwala na zawarcie umowy najmu lokalu z tymi osobami, chyba że najemca zamieszkał w znajdującym się w tej samej miejscowości lokalu (domu) stanowiącym jego własność bądź zawarł umowę najmu lokalu spółdzielczego, a powierzchnia lokalu (domu) uzyskanego przez najemcę zapewnia normę 10 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobę, wówczas zobowiązany jest on opuścić i opróżnić dotychczasowy lokal wraz ze wszystkimi osobami wspólnie zamieszkującymi.

§ 17

1. Wzajemna zamiana lokali pomiędzy najemcami wymaga ich porozumienia oraz uzyskania zgody na zawarcie umów najmu z właścicielami tych lokali.

2. Wynajmujący odmawia zamiany w sytuacji, gdy w wyniku zamiany powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę uprawnioną do wspólnego zamieszkiwania byłaby mniejsza niż 5 m2.

3. Przed zawarciem umowy najmu przypadki określone w pkt 1 i 2 są rozpatrywane na zasadach określonych w § 13 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 18

1. Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2, będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

2. Indywidualnie każdym zwolnionym lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 zadysponuje Zarząd Miasta Kamienna Góra, po zasięgnięciu opinii komisji GKiM (najem lub sprzedaż).

R o z d z i a ł III

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19

1. Zachowują moc zatwierdzone przed wejściem w życie niniejszej uchwały listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkania w roku 2002.

2. Listy wymienione w pkt 1 podlegają weryfikacji na zasadach określonych w § 13 ust. 4.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kamienna Góra.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 22

Traci moc uchwała nr XI/71/94 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 grudnia 1994 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXXI/243/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków tej wspólnoty samorządowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
TADEUSZ STACHNIUK