1566

UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINE

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Lubińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Lubińskiego zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIROSŁAW PAWLAK

Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 1566)

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Lubińskiego

§ 1

Uchwała reguluje zasady i kryteria wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Lubińskiego.

§ 2

1. Powiatowy zasób mieszkaniowy tworzą lokale stanowiące własność Powiatu Lubińskiego.

2. Zasób, o którym mowa w ust. 1, przeznaczony jest do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych osób zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

§ 3

1. Wszystkie lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego są lokalami,

których najem może być związany wyłącznie ze stosunkiem pracy.

2. Wynajmującym lokal jest:

1) kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej, w której użytkowaniu lub trwałym zarządzie znajduje się lokal,

2) Zarząd Powiatu – w pozostałych przypadkach.

§ 4

1. Lokal mieszkalny może być wynajęty osobie zatrudnionej w powiatowej jednostce organizacyjnej, a jeżeli lokal położony jest w budynku będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostki, osobie zatrudnionej w tej jednostce.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta tylko z osobą zatrudnioną na czas nieokreślony.

3. Jeżeli o najem tego samego lokalu ubiega się więcej niż jedna osoba, wyboru najemcy dokonuje kierownik jednostki w przypadku lokalu położonego w budynku będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostki.

4. W pozostałych przypadkach wyboru dokonuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii zainteresowanego kierownika jednostki.

5. Wyboru, o którym mowa w ust. 3 i 4, dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 5

Pierwszeństwo przy zawieraniu umów najmu lokalu mieszkalnego przysługuje w pierwszej kolejności:

1) osobom, które utraciły lokal mieszkalny na skutek klęski żywiołowej, zdarzenia losowego lub z winy osób trzecich,

2) osobom niemającym tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu,

3) osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu, którego powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m2 na osobę w rodzinie,

4) osobom, których dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.), nie przekracza kryterium dochodowego określonego tą ustawą.

§ 6

1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu jest zobowiązana do złożenia wniosku w siedzibie podmiotu uprawnionego, zgodnie z uchwałą do zawarcia umowy najmu lokalu.

2. Wniosek winien określać w szczególności:

1) miejsce zatrudnienia,

2) dotychczasowe warunki zamieszkiwania,

3) liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkiwania z wnioskodawcą,

4) w przypadku powoływania się na pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu wskazanie przesłanki określonej w § 5 i jej udokumentowanie.

3. Kwalifikacja wniosków odbywa się w terminie 1 miesiąca od pozyskania wolnego lokalu. Wyniki kwalifikacji wniosków podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie i właściwej jednostki organizacyjnej przez okres 14 dni. Osoby zainteresowane mogą w tym terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do wyników kwalifikacji wniosków, które podlegają rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu w terminie 1 miesiąca od daty ich ogłoszenia.

§ 7

1. Najemcą lokalu mieszkalnego po ustaniu stosunku pracy może być wyłącznie emeryt lub rencista, który stał się najemcą lokalu przed przejściem na emeryturę lub rentę.

2. Ustanie stosunku pracy skutkuje wygaśnięciem umowy najmu lokalu mieszkalnego po upływie trzech miesięcy od dnia ustania stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego do dnia opróżnienia lokalu, obowiązane są co miesiąc uiszczać odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu.

4. W sytuacji gdy odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3, nie pokrywa kosztów eksploatacji, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana do uiszczenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywistych kosztów eksploatacji lokalu.

5. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, a zamieszkiwały w tym lokalu wspólnie z najemcą przez okres co najmniej 5 lat, uzyskują prawo do zawarcia umowy najmu na okres 3 lat.

§ 8

Wybór najemcy na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 odbywa się w trybie przetargu, który ma na celu wybór najkorzystniejszej stawki czynszu zorganizowanego przez podmiot uprawniony do zawarcia umowy najmu.

§ 9

1. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu nie może przekraczać 1% wartości odtworzeniowej.

2. Wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową określa Zarząd Powiatu.

§ 10

Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz lokali z tego zasobu na inny lokal wymaga zgody Zarządu Powiatu.