1541

UCHWAŁA RADY GMINY W NIECHLOWIE

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków ponoszonych na dożywianie uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust. 5 i art. 40 i 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. poz. 56 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 56) Rada Gminy w Niechlowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Świadczenia w formie posiłku przyznaje się nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

2. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w całości lub części.

§ 2

1. Wysokość zwrotu należności za świadczenie w formie posiłku określa kierownik Ośrodka Pomocy w Niechlowie w decyzji o przyznaniu tego świadczenia, po ustaleniu sytuacji ucznia, na podstawie wywiadu środowiskowego.

2. Okolicznościami uzasadniającymi częściowy zwrot należności za świadczenia jest występowanie w rodzinie ucznia:

1) alkoholizmu,

2) narkomani,

3) długotrwałej choroby w rodzinie,

4) przemoc w rodzinie,

5) niezaradności życiowej rodziców lub opiekunów.

3. Jeżeli występują okoliczności, o których mowa w pkt 2, i żądania zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłyby skutki udzielonej pomocy – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

4. Zwrot wydatków za przyznane świadczenie następuje poprzez wpłaty należności do kasy Urzędu Gminy w Niechlowie lub na rachunek bankowy w terminie określonym w decyzji o przyznaniu świadczenia.

5. W przypadku gdy osoba zobowiązana do zwrotu świadczenia nie dokonała wpłaty w wyznaczonym terminie, należność podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 3

Traci moc uchwała nr VIII/75/99 Rady Gminy w Niechlowie z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JAN NIEMACZEK