1535

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy Lewin Kłodzki

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 1–5 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości w postaci “Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Lewin Kłodzki”, zwanego dalej Regulaminem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

2. Zarząd Gminy raz w roku przedstawi Radzie Gminy informację o wykonaniu zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie, a także wnioski wypływające z analizy sprawowanej kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu wraz z propozycjami jego nowelizacji, jeżeli takie będą konieczne.

3. Zarząd Gminy podejmie działania niezbędne dla sprawowania dotarcia postanowień Regulaminu do wiadomości wszystkich mieszkańców gminy.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr XLII/242/97 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 marca 1997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Kłodzki.

§ 4

Regulamin wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-skiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

GRZEGORZ ŻYŁA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 marca 2002 r. (poz. 1535)

REGULAMIN

UTRZYMANIA PORZĄDKU l CZYSTOŚCI NA TERENIE

GMINY LEWIN KŁODZKI

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie oraz górne stawki opłat z tytułu świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami wyżej powołanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminie oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych drobnych – należy przez to rozumieć odpady zbielane do typowych pojemników,

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,

3) odpadach roślinnych – należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk,

4) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,

5) firmie wywozowej – należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Wójta zezwolenie na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi.

§ 3

Regulamin obowiązuje: właścicieli nieruchomości, kierowników budów, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.

R o z d z i a ł II

Wymagania w zakresie utrzymania porządku

i czystości na nieruchomościach i terenach użytku

publicznego

§ 4

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane wyżej powołaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodnika.

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 5

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień § 17 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Obowiązki określone w ust. 1–3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.

§ 6

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

§ 7

Na nieruchomości lub ich częściach, takich jak chodniki, podwórka itp.

1) mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji gminnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wody lub do ziemi,

2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych; zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych.

R o z d z i a ł III

Zasady usuwania odpadów komunalnych

z nieruchomości

§ 8

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych; w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 9

Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 10

1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać w czystości.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

4. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady ustawianych na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 11

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

§ 12

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnianie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 13

Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być gromadzone oddzielnie oraz przekazywane do kompostowania odpadów. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie bądź używający drewna do celów energetycznych.

§ 14

1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością co najmniej raz na tydzień.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

R o z d z i a ł IV

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§ 15

Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienia od firmy wywozowej lub gminy lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym podmiotem.

§ 16

1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych mogą mieć pojemność od 0,05 m3 do 5 m3, a kontenery od 5 m3 do 36 m3.

3. Pojemniki służące na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

4. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.

5. Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać wymaganiom:

1) rozmieszczanie koszów uzgadnia się z kierownictwem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim, które swoją opinię wyraża na piśmie,

2) kosze winne być w kolorze zielonym lub żółtym, o poj. 80 l. i wysokości 90 cm.

§ 17

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na tydzień dezynfekowania.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, także suchych odpadów roślinnych.

4. Obowiązki określone w ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 18

Odpady komunalne wielogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nie-ruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nie-ruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie, w terminie uzgodnionym z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

§ 19

1. Właściciele nieruchomości mogą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów wytworzonych ze:

1) szkła,

2) papieru,

3) tworzywa sztucznego.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom w niniejszym Regulaminie, kolory należy uzgadniać z firmą wywozową. Właściciel ponosi koszty odtworzenia pojemnika, jeżeli jego zniszczenie zostało spowodowane przyczynami innymi niż normalne zużycie.

3. Pojemniki dla selektywnej zbiórki odpadów udostępnia właścicielom firma wywozowa.

4. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów należy ustalić w umowie z firmą wywozową lub zakładem utylizacji odpadów.

R o z d z i a ł V

Zasady rozliczania usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz opłaty z tytułu świadczenia takich usług

§ 20

1. W celu ustalenia jednolitych norm rozliczeń za wywóz odpadów, pomiędzy gminnymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami posiadającymi zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów komunalnych a właścicielami nieruchomości, ustala się jednolity normatyw wywiezionych stałych odpadów komunalnych w ilości rocznej:

1) I GRUPA

a) dla lokali mieszkalnych 1,5 m3/osobę

b) dla kwater hotelowych i pomieszczeń biurowych 1,1 m3/łóżko, osobę

c) dla domów wczasowych, ośrodków wczasowo-lecz-niczych 1,3 m3/łóżko

d) dla szkół, przedszkoli 0,1 m3/dziecko

2) II GRUPA

a) dla restauracji, jadłodajni zakła-dowych, domów wczasowych i ośrodków 84,0 m3

b) dla barów, smażalni i stołówek 24,0 m3

c) dla kawiarni, klubów 15,0 m3

d) magazyny:

– warzywa, owoce 30,0 m3

– mąki i inne 10,0 m3

e) pijalnie piwa bez zakąsek 6,0 m3

f) targowiska 10,0 m3

3) III GRUPA

a) domy handlowe 84,0 m3

b) sklepy spożywcze 20,0 m3

c) sklepy warzywno-owocowe 15,0 m3

d) sklepy przemysłowe i mięsne 6,0 m3

e) kioski warzywa, owoce 10,0 m3

4) IV GRUPA

a) fryzjer, krawiec, kwiaciarnia 6,0 m3

b) kiosk “RUCH", butik, szewc 3,0 m3

2. Jeżeli właściciel przedstawi wyliczenie, z okresu minimum 6 miesięcy, potwierdzone przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, można zastosować do rozliczenia inny normatyw wywiezionych odpadów komunalnych stałych, tak dla właściciela nieruchomości, jak również dla jednostki wywozowej.

3. Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalenia opłat za wodę i wprowadzania ścieków (Dz. U. Nr 151, poz. 716 z późn. zm.). Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-23/38/02 z dnia 30 kwietnia 2002 r. stwierdzono nieważność § 20.

§ 21

Ustala się następujące zasady rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne drobne na nieruchomościach:

1) na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien znajdować się pojemnik o pojemności będącej co najmniej iloczynem osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej nieruchomości normatywnej ilości odpadów, ustalonej według zasad określonych w § 20, przy czym dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, za zgodą właściciela pojemnika,

2) na nieruchomości obejmującej budynki wielomieszkaniowe, biurowe lub inne służące przebywaniu większej liczby osób łączna objętość pojemników może się różnić o 1/10 w stosunku do objętości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1.

§ 22

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy o odbiór odpadów co najmniej w ilości wynikającej z wyliczenia dokonanego w oparciu o przepisy niniejszego rozdziału.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania i okazywania, na zasadach określonych w wyżej powołanej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, dowodów usunięcia ustalonej ilości odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tej ustawy.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielenia firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Regulaminie.

§ 23

1. Rezygnuje się z ustalenia górnych stawek za usuwanie odpadów przez firmy wywozowe.

2. Stawkę za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych określa umowa zawarta pomiędzy właścicielem a firmą wywozową.

3. Maksymalna stawka za wywóz odpadów segregowanych może wynosić 20% stawki ustalonej w ust. 2 lub może być ustalona na podstawie odrębnej umowy.

4. W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług firmy wywozowej, gmina, wypełniając ustawowe postanowienia za właściciela nieruchomości, pobiera opłaty podwyższone o 100% w stosunku do stawek określonych przez firmę wywozową.

5. Stawki opłat za usuwanie odpadów wielogabarytowych ustalane są w drodze umowy z podmiotem organizującym takie usunięcie. Koszty może pokryć gmina.

R o z d z i a ł VI

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 24

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzanie ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

§ 25

1. Na terenie użytku publicznego psy muszą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).

§ 26

1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynku służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery, zieleńce itp.

2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

R o z d z i a ł VII

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 27

Zakazuje się chowu zwierząt gospodarskich w nieruchomościach komunalnych, to jest w pomieszczeniach użytkowanych jako przynależne z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

§ 28

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstałych w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

R o z d z i a ł VIII

Obowiązki organów kontroli

§ 29

1. Pracownicy Urzędu Gminy lub Komunalnego Zakładu Budżetowego przeprowadzają kontrolę na mocy upoważnienia Wójta.

2. Osoby określone w ust. 1 mają prawo wejścia na teren nieruchomości tylko w obecności właściciela.

3. Po stwierdzeniu faktu nieutrzymywania porządku na nieruchomości lub braku gromadzenia odpadów w odpowiednich kontenerach osoby kontrolujące spisują odpowiednią notatkę służbową i przekazują Wójtowi.

4. Po stwierdzeniu faktu przez osoby kontrolujące, że właściciel nieruchomości nie realizuje art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Zarząd Gminy podejmuje decyzję o przejęciu przez gminę obowiązku wynikającego z wyżej powołanego przepisu ustawowego.

R o z d z i a ł IX

Sankcje z tytułu naruszenia regulaminu

§ 29

Sankcje z tytułu naruszenia niniejszego Regulaminu określa rozdział 5 art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.