1533

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru

podatków stanowiących dochody Gminy Męcinka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 6 ust. 9, art. 14 poz. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1375), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 4, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, zmiany Nr 86, poz. 958, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452) Rada Gminy Męcinka uchwala, co następuje:

§ 1

Inkasentami podatków stanowiących dochody gminy są sołtysi wsi w każdym sołectwie gminy Męcinka.

§ 2

Ustala się na rok 2002 wynagrodzenie roczne w wysokości 27.580 zł dla inkasentów płatne w czterech ratach po każdym wpłaceniu podatków, z podziałem na poszczególne sołectwa w wysokości:

1) sołectwo Chełmiec – 1.780 zł

2) sołectwo Chroślice – 1.780 zł

3) sołectwo Kondratów – 1.780 zł

4) sołectwo Małuszów – 2.200 zł

5) sołectwo Męcinka – 2.900 zł

6) sołectwo Muchów – 1.500 zł

7) sołectwo Myślinów – 1.500 zł

8) sołectwo Piotrowice – 2.900 zł

9) sołectwo Pomocne – 1.780 zł

10) sołectwo Przybyłowice – 2.200 zł

11) sołectwo Sichów – 2.200 zł

12) sołectwo Sichówek – 1.780 zł

13) sołectwo Słup – 1.780 zł

14) sołectwo Stanisławów – 1.500 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Męcinka.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXV/223/2001 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

WOJCIECH LICHOŃ