1530

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 31 stycznia 2002 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy Kamienna Góra postanawia:

§ 1

Zwolnić od podatku od nieruchomości oprócz zwolnień ustawowych: budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie wiejskich ośrodków zdrowia.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości, dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704), udzielaną w celu rekompensaty z tytułu realizacji zadań publicznych. W przypadku gdy kwota planowanej pomocy wraz z pomocą udzieloną w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień tego udzielenia w ramach tego samego tytułu przekracza równowartość 100 tys. EURO, planowana pomoc jest dopuszczalna po spełnieniu warunków określonych w art. 5, 7 i 9 ustawy, o której mowa powyżej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

TADEUSZ GABRYŚ