1524

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY STRZEGOM

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

dla nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych

w szkołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Strzegom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Strzegom uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nauczycielom pedagogom, psychologom, logopedom zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Strzegom określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na 20 godz.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta w Strzegomiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ GMINY

MAREK KOLANO