1522

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 oraz Dz. U. Nr 89, poz. 971) oraz art. 3 ust. 1 i 2 art. 18 ust. 2, pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Wrocławia stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Województwa Wrocławskiego Nr 10, poz. 106) z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr XXXV/1137/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie projektu zmian w Statucie Wrocławia oraz uchwały nr XXXIX/ /1221/01 dnia 28 września 2001 r. w sprawie projektu zmian w Statucie Miasta Wrocławia, oraz stanowiska Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2001 r., 28 listopada 2001 r. i 29 marca 2002 r. wprowadza się następujące ujednolicone zmiany:

1) w § 1 zmienia się nazwę ustawy podaną w odniesienie do hasła “ustawa” na “ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220)”;

2) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

“1a. Wrocław jest miastem na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220)”;

3) w § 6 w ust. 3 wyraz “organów” zastępuje się wyrazem “komisji”;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

Ҥ 6a.

1. Miasto podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Wrocławia, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

2. Rada na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta mającej charakter konsultacyjny.

3. Rada, powołując Młodzieżową Radę Miasta, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.”;

5) w § 7:

a) w pkt 2 po przecinku dodaje się wyrazy “ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

“3a) powoływanie i odwoływanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz ustalanie warunków pracy, płacy i zasad wynagrodzenia”,

c) w pkt 13 wyraz “gminami” zastępuje się wyrazami “jednostkami samorządu terytorialnego”,

d) po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:

“14a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14b) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów”;

6) w § 8 dodaje ust. 3 w brzmieniu:

“3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Miasta z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta”;

7) w § 9 skreśla się ust. 3;

8) w § 10 w ust. 1 wyraz “organów” zastępuje się wyrazem “komisji”;

9) w § 11 w ust. 1 wyraz “organów” zastępuje się wyrazem “komisji”;

10) w § 13 w ust. 4 wyrazy “zakład pracy” zastępuje się wyrazem “pracodawcę”;

11) w § 19:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

“1. W celu kontrolowania działalności Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osiedli Rada powołuje Komisję Rewizyjną.”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“5) przeprowadzanie kontroli Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych i osiedli.”,

c) w ust. 3 pkt 1 na końcu przed przecinkiem dodaje się wyrazy “oraz wyników kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną”;

12) w § 22:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

“1a. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodni- czącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

“4. Na wniosek Prezydenta Miasta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Miasta, a projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady”;

13) w § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

“3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady”;

14) w § 24 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazie “Radni” dodaje się wyrazy “oraz przewodniczący zarządu osiedli”, a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: “Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”;

15) w § 25:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 10, a przecinek w pkt 9 zastępuje się kropką,

b) skreśla się ust. 2;

16) skreśla się § 27;

17) w § 30 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;

18) w § 37 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

“4. Uchwały Rady zawierające akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym”;

19) w § 44 skreśla się ust. 4;

20) w § 46 skreśla się ust. 2;

21) w § 47 w ust. 2 skreśla się wyrazy “imienne i”;

22) skreśla się część III

23) po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu:

Ҥ 49a.

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym powiatowego urzędu pracy.

2. Miejską administrację zespoloną stanowią:

1) Urząd Miejski,

2) Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną Miasta,

3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników miejskich służb, inspekcji i straży”;

24) w § 52 wyraz “ECU” zastępuje się wyrazem “EURO”;

25) w części IV po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

Rozdział 1a

Miejski Rzecznik Konsumentów

§ 53a

1. Zadania Miasta w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Miejski Rzecznik Konsumentów.

2. Miejskiego Rzecznika Konsumentów powołuje i odwołuje Rada.

3. Tryb powoływania Miejskiego Rzecznika określają odrębne przepisy.

§ 53b

1. Obsługę organizacyjno-prawną Miejskiego Rzecznika zapewnia wyodrębniona jednostka organizacyjna w Urzędzie Miejskim.

2. Miejski Rzecznik jest kierownikiem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1”.

26) w § 54 w ust. 4 wyrazy “art. 46 ust. 3 ustawy” zastępuje się wyrazami “art. 46 ust. 4 ustawy i art. 48 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym”;

27) w § 55:

a) w pkt 11 wyrazy “wynikających z funkcji kierownika zakładu pracy” zastępuje się wyrazami “z zakresu prawa pracy”,

b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

“12) powoływanie i odwoływanie kierowników miejskich służb, inspekcji i straży, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonywanie wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej”;

28) wprowadza się część IVa w brzmieniu:

Część IVa

Jawność działania organów Miasta

§ 55a

1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym z protokołów posiedzeń organów Miasta i komisji Rady.

3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do organów osiedli.

§ 55b

1. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Rady oraz w formie przekazu elektronicznego termin, miejsce i przedmiot obrad co najmniej na 3 dni przed sesją. W ogłoszeniu o porządku obrad zaznacza się sprawy, co do których istnieją ustawowe ograniczenia jawności.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Przewodniczący zawiadamia na dwa dni przed sesją prasę, radio i telewizję działającą na terenie miasta.

3. Procedurę określoną w ust.1 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji Rady.

4. Publiczność oraz przedstawiciele prasy, radia i telewizji mają prawo przebywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

5. Przed przystąpieniem do punktu obrad Rady lub komisji, obejmującego sprawę zawierającą informację objętą ustawowym ograniczeniem jawności, Przewodniczący Rady lub odpowiednio komisji informuje o tym zebranych, zarządzając jednocześnie opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się sesja lub posiedzenie przez osoby niespełniające wymogów określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami).

§ 55c

1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Miasta i komisji.

2. Dokumenty udostępniane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku określa się rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem jej zainteresowania. Wnioski rozpatruje kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Wrocławia, w której dokumenty są przechowywane. Dokumenty udostępniane są na miejscu, w godzinach pracy Urzędu w obecności pracownika tej jednostki.

3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje, co do których istnieją ustawowe ograniczenia jawności, udostępniane są z wyłączeniem tych informacji.

4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Na odmowę można wnieść skargę w trybie właściwym dla postępowania skargowego.

5. Udostępnianie dokumentów jest nieodpłatne, jednakże wydawanie kopii, wyciągów bądź odpisów może być odpłatne na podstawie odrębnych przepisów.

6. Udostępnienie dokumentów następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.”;

29) w § 56 w ust. 5 skreśla się wyrazy “Przewodniczącego i”;

30) w § 60 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

“6) współudział w tworzeniu planu budżetu Miasta w części związanej z działalnością osiedli.

W tym celu odpowiednie wnioski należy składać do końca kwietnia każdego roku. Niewykorzystane przez osiedle środki finansowe pozostają do jego dyspozycji w roku następnym tylko w przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej,”;

31) w § 61:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. W celu wykonywania nadzoru nad działalnością osiedla przez Radę, Przewodniczący przekazuje informację o działalności osiedli właściwym komisjom Rady i w miarę potrzeby zwołuje ich wspólne posiedzenia.”,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy: “oraz może uczestniczyć w posiedzeniach rady osiedla oraz organów wykonawczych osiedla”,

c) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

“5a. Na wniosek komisji właściwej w sprawach statutowych lub Zarządu, podjęty w drodze uchwały, Rada może uchylić uchwały organów osiedla sprzeczne z obowiązującym prawem.”;

32) w § 65 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

“4. Bez zgody Zarządu Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów”;

33) w § 67 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

“2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.”;

34) w § 68 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje następuje brzmienie: “Wysokość wynagrodzenia Prezydenta określa Rada.”;

35) dodaje się część VIII o następującej treści:

Część VIII

Przepisy końcowe

§ 72

1. Uchwała w sprawie Statutu Wrocławia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia jej opublikowania.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie do uchwał w sprawie zmian Statutu Wrocławia".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JACEK RUGIEŁ