1513

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Bielawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 90 ust. 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na pokrycie kosztów działalności statutowej w zakresie dydaktyki i wychowania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wzór wniosku o przyznanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Traci moc uchwała nr XLIV/350/02 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Bielawy.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2002 r. (poz. 1513)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2002 r. (poz. 1513)