1511

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 22 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w Statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/171/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2000 r. oraz uchwały nr XXXVI/ /292/2001 z dnia 1 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka; w § 64 ust. 1 pkt 1 słowo “pięciu” zastępuje się słowem “czterech”.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MIECZYSŁAW KRAWCZYK