1502

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1375) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej i przepisami o podatku od czynności cywilnoprawnych – za sporządzenie testamentu w obecności Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza – 100 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ GMINY

ZDZISŁAW PUCHALSKI