1500

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 22 lutego 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r., poz. 1591) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23
ust. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady polityki czynszowej, które stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 2

Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a) za lokale mieszkalne,

b) za lokale zamienne,

c) za lokale socjalne.

§ 3

1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administracyjne, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną.

2. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§ 4

1. Ustala się czynniki obniżające i podwyższające stawkę bazową czynszu według załącznika nr 1 do uchwały.

2. Czynniki obniżające i podwyższające nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

§ 5

Czynsz za lokale mieszkalne, zamienne i socjalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 6

Stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej uchwala Zarząd Miasta i Gminy w Mirsku.

§ 7

Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 8

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za lokal socjalny wynosi 40% stawki bazowej.

§ 9

Ustala się opłaty za najem pomieszczeń gospodarczych związanych z najmem lokalu mieszkalnego:

1. Opłata w wysokości 40% stawki bazowej za 1 m2 powierzchni obowiązuje za pomieszczenia gospodarcze, gdy lokator zajmuje więcej niż jedno pomieszczenie lub za powierzchnię przekraczającą 7 m2 (nie dotyczy pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy).

2. Wyżej wymienione opłaty dotyczą również powierzchni za pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na strychu budynku w przypadku, jeżeli pomieszczenie wydzielone jest trwałymi ścianami i lokator zajmuje je samodzielnie.

§ 10

1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmujące-
go czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z załącznikiem.

3. W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu dokonanego za pisemną zgodą wynajmującego wysokość czynszu podwyższa się odpowiednio o 30%.

Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

§ 11

Czynsz najmu płacony jest z góry do 20. dnia każdego miesiąca w kasie wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę.

§ 12

Zmiana stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2002–2006 nie może być dokonywana częściej niż co 6 miesięcy.

§ 13

1. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową jego wysokość czynszu, nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (nie dotyczy opłat niezależnych od właściciela).

2. W razie podwyższenia opłat niezależnych od właściciela wynajmujący obowiązany jest do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ GMINY

MAŁGORZATA MYŚLICKA-ŁOŚ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 1500)