1497

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 31 stycznia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/154/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych

i gimnazjów na terenie Wrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W punkcie 36 załącznika nr 2 do uchwały nr VII/154/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 32, poz. 1337 ze zmianami) zmienia się adres Gimnazjum nr 36 z ul. Trzebnickiej 33, 50-231 Wrocław na ul. Kleczkowską 2, 50-227 Wrocław.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ PUTOWSKI