1453

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 13 grudnia 2001 r.

w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2002 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), w związku z artykułami: 109, 110, 112, ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 113, ust. 1, 116, 124 i 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 10 132 175,00 zł

w tym:

1) dochody z podatków i opłat lokalnych 4 003 057,00 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 932 742,00 zł

3) dochody komunalnych jednostek budżetowych 133 120,00 zł

4) dochody z majątku gminy 206 690,00 zł

5) pozostałe dochody własne 18 950,00 zł

6) wpłaty zakładów budżetowych do budżetu gminy 52 974,00 zł

7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 101 900,00 zł

8) subwencje 4 020 839,00 zł

w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 596 000,00 zł

9) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami 661 903,00 zł

Prognozę dochodów gminy według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Prognozę dochodów gminy w działach i rozdziałach klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9 903 175,00 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące 8 036 175,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 093 212,00 zł

- dotacje 1 279 159,00 zł

- wydatki na obsługę długu 55 785,00 zł

- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 100.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe 1 867 000,00 zł

z tego:

- na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Osiecznicy 1 662 000,00 zł

- na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw 80 000,00 zł

- na dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 zł

- na zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł

Wydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długów i z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę oraz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 229 000,00 zł.

2. Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek wynoszą i sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetowej 229 000,00 zł.

Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych jak niżej:

1) Zakłady budżetowe:

a) Przychody w wysokości 1 772 253,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 556 282,00 zł

b) Wydatki w wysokości 1 765 953,00 zł

w tym:

- wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy 52 974,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 703 235 zł

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2) Gospodarstwa pomocnicze:

a) Przychody 47 417,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy 20 000,00 zł

b) Wydatki 47 557,00 zł

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

3) Środki specjalne

a) Przychody 150,00 zł

b) Wydatki 300,00 zł

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 695 877,00 zł

z tego dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury

i Sportu w Osiecznicy w kwocie 481 000,00 zł

w tym:

a) domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby - kwota 256 000,00 zł

b) Biblioteki - kwota 150 000,00 zł

c) pozostała działalność (ludowe zespoły muzyczne) - kwota 5 000,00 zł

d) kultura fizyczna i sport - kwota 70 000,00 zł

2) Stowarzyszeń sportowych - kwota 26 100,00 zł

w tym:

a) Uczniowski Klub Sportowy w Świętoszowie - kwota 5 000,00 zł

b) Gminny Klub Sportowy LEŚNIK w Osiecznicy - kwota 12 100,00 zł

c) Gminne Towarzystwo Sportowe RYBAK w Parowej - kwota 9 000,00 zł

3. Przedszkola Niepublicznego “Tęcza” w Świętoszowie - kwota 188 777,00 zł

Wykaz dotowanych podmiotów określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 27 000,00 zł.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach jak niżej:

- dochody 661 903,00 zł

- wydatki 661 903,00 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt 1 określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 7 000,00 zł

Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 11a do niniejszej uchwały.

§ 8

Rezerwy budżetowe w wysokości 255 581,00 zł

1. Rezerwę ogólną 80 000,00 zł

2. Rezerwę celową 175 581,00 zł

w tym:

- na podwyżki wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń 170 615,00 zł

- na nagrody dla pracowników oświatowych 4 966,00 zł

Wykaz rezerw zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 687 000 zł oraz terminy jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetowe w 2002 r. na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości 1 842 000,00 zł.

Wykaz programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dokonuje się podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 3 596 000,00 zł na poszczególne jednostki oświatowe jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- dochody 101 900,00 zł

- wydatki 101 900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Przychody i wydatki funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:

1) Przychody w wysokości 49 200,00 zł

2) Wydatki w wysokości 49 000,00 zł

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości do 300.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego,

2) zaciągania zobowiązań wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych w zakresie realizacji programów inwestycyjnych przekraczających kwoty ustalone na 2002 r. do wysokości kwot określonych w poszczególnych programach przewidzianych do realizacji w następnych latach,

3) zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
WANDA ABRAM

Załączniki:  nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6-7-8, nr 9-10-11-12-13, nr 14-15, nr 16-17