Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1409)

Przychody i rozchodyzwiązane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Lp.

Pozycja

Klasyfikacja

Przychody

Rozchody

1.

Nadwyżka z lat ubiegłych (szacowana z wyniku 2000 roku)

957

   

2.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

955

114 000

 

3.

Kredyty krajowe

952

336 514

 

4.

Pożyczki krajowe

952

300 000

 

5.

Spłata pożyczki WFOŚiGW

992

 

20 000

6.

Spłata kredytu

992

 

94 000

Razem:

 

750 514

114 000