Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1409)

Wydatki budżetu Gminy Borów na rok 2002 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki majątkowe

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

dotacje

wydatki na

obsługę długu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

16 416

16 416

       
 

01030

Izby rolnicze

16 416

16 416

       

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

205 250

205 250

       
 

40002

Dostarczanie wody

193 500

193 500

       
 

40095

Pozostała działalność

11 750

11 750

       

600

 

Transport i łączność

217 200

107 200

     

110 000

 

60016

Drogi publiczne gminne

215 000

105 000

     

110 000

 

60095

Pozostała działalność

2 200

2 200

       

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

440 000

90 000

     

350 000

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

425 000

75 000

     

350 000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15 000

15 000

       

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

750

 

Administracja publiczna

1 551 200

1 551 200

1 180 310

   

0

 

75011

Urzędy wojewódzkie

61 800

61 800

52 344

     
 

75022

Rady gmin

65 000

65 000

       
 

75023

Urzędy gmin

1 320 000

1 320 000

1 097 966

     
 

75047

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

35 000

35 000

30 000

     
 

75056

Spis powszechny i inny

22 400

22 400

       
 

75095

Pozostała działalność

47 000

47 000

       

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

766

766

766

     
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

766

766

766

     

752

 

Obrona narodowa

375

375

       
 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

       

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

116 325

116 325

28 210

0

   
 

75405

Komendy powiatowe Policji

36 000

36 000

28 210

     
 

75412

Ochotnicze straże pożarne

80 000

80 000

       
 

75414

Obrona cywilna

325

325

       

757

 

Obsługa długu publicznego

43 392

43 392

   

43 392

 
 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

43 392

43 392

   

43 392

 

758

 

Różne rozliczenia

25 000

25 000

       
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

25 000

25 000

       

801

 

Oświata i wychowanie

2 860 900

2 795 100

2 047 960

0

 

65 800

 

80101

Szkoły podstawowe

1 862 800

1 797 000

1 385 476

   

65 800

   

w tym:

           
   

Szkoła Podstawowa w Borowie

908 000

908 000

668 228

     
   

Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim

465 000

465 000

379 119

     
   

Szkoła Podstawowa w Zielenicach

489 800

424 000

338 129

   

65 800

 

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

60 000

60 000

53 987

     
   

w tym:

           
   

Sz. Podst. Borów

30 000

30 000

26 896

     
   

Sz. Podst. Zielenice

30 000

30 000

27 091

     
 

80110

Gimnazja

852 000

852 000

608 497

     
 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

86 100

86 100

       

851

 

Ochrona zdrowia

58 000

58 000

 

2 000

   
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

57 000

57 000

 

1 000

   
 

85195

Pozostała działalność

1 000

1 000

 

1 000

   

853

 

Opieka społeczna

558 280

558 280

125 134

     
 

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

8 000

8 000

       
 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

286 000

286 000

       
 

85315

Dodatki mieszkaniowe

61 000

61 000

       
 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

13 000

13 000

       

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

137 000

137 000

125 134

     
 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 780

5 780

       
 

85395

Pozostała działalność

47 500

47 500

       

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

332 269

332 269

70 425

209 000

   
 

85401

Świetlice szkolne

123 269

123 269

70 425

     
   

Sz. Podst. Borów

26 069

26 069

21 090

     
   

Gimnazjum

97 200

97 200

49 335

     
 

85404

Przedszkola

209 000

209 000

 

209 000

   

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

219 600

129 600

0

   

90 000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

89 000

39 000

     

50 000

 

90002

Gospodarka odpadami

41 500

1 500

     

40 000

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

88 100

88 100

       
 

90095

Pozostała działalność

1 000

1 000

       

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

168 600

168 600

113 896

12 000

   
 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000

20 000

       
 

92116

Biblioteki

136 600

136 600

113 896

     
 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

12 000

12 000

 

12 000

   

926

  Kultura fizyczna i sport

70 000

70 000

 

70 000

   
 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

70 000

70 000

 

70 000

   

Ogółem wydatki:

6 883 573

6 267 773

3 566 701

293 000

43 392

615 800