Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1409)

Wydatki budżetu Gminy Borów na 2002 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na 2001 rok

Plan na 2002 rok

W tym zadania

%

5/4

Własne

Zlecone

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

16 307

16 416

16 416

   

2.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

126 146

205 250

205 205

   

3.

600

Transport i łączność

167 500

217 200

217 200

 

130%

4.

700

Gospodarka mieszkaniowa

192 484

440 000

440 000

 

229%

5.

710

Działalność usługowa

51 000

       

6.

750

Administracja publiczna

1 541 763

1 551 200

1 501 511

49 689

101%

7.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 594

766

 

766

6%

8.

752

Obrona narodowa

375

375

 

375

100%

9.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

126 725

116 325

116 000

325

92%

10.

757

Obsługa długu publicznego

3 794

43 392

43 392

 

1144%

11.

758

Różne rozliczenia

25 000

25 000

25 000

 

100%

12.

801

Oświata i wychowanie

3 696 592

2 860 900

2 860 900

 

77%

13.

851

Ochrona zdrowia

72 914

58 000

58 000

 

80%

14.

853

Opieka społeczna

581 201

558 280

326 280

232 000

96%

15.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

289 267

332 269

332 269

   

16.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

204 143

219 600

172 600

47 000

108%

17.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

175 870

168 600

168 600

 

96%

18.

926

Kultura fizyczna i sport

60 000

70 000

70 000

 

117%

    Ogółem:

7 343 675

6 883 573

6 553 373

330 155

94%