1409

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW

z dnia 17 grudnia 2001 r.

w sprawie budżetu Gminy Borów na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zmianami) i art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz.  627) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2002 w kwocie 6 247 059 zł,

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody z podatków i opłat 1.459 048 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 529 435 zł

3) dochody z majątku gminy 60 113 zł

4) pozostałe dochody własne 556 420 zł

5) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone 330 155 zł

6) subwencja oświatowa 2.710 710 zł

7) subwencja rekompensująca 197 980 zł

8) subwencja podstawowa 403 198 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, a według klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2002 w kwocie 6 883 573 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę 6.267 773 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.566 701 zł

b) dotacje dla zakładów budżetowych 209.000 zł

c) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 84 000 zł

d) wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 330 155 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy 43 392 zł

f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 57 000 zł

2) Wydatki majątkowe, w tym na finansowanie inwestycji 615 800 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 636 514 zł, jest:

1) długoterminowy kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 336 514 zł,

2) długoterminowa pożyczka w kwocie 300.000 zł.

2. Spłata przypadających rat pożyczki i kredytów w roku 2002 nastąpi z wolnych środków.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 175 800 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2002 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

Przychody w kwocie 266 610 zł

Wydatki w kwocie 266 610 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody w kwocie 19 178 zł

Wydatki w kwocie 19 178 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Gminy Borów do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

2. Upoważnia się Zarząd Gminy Borów do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań w roku 2002.

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Szczegółowy podział kwot dotacji określonych w § 2 ust. 2 pkt 1c na zakres zadań własnych realizowanych z budżetu Gminy Borów przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych ustala się w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Zarząd Gminy Borów do samodzielnego zaciągania w 2002 roku zobowiązań w imieniu gminy Borów do wysokości 500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Gminy Borów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy Borów do wysokości 200.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Borów.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
HENRYK KURIATA
Załącznik nr 1: Prognoza dochodów Gminy Borów na rok 2002 według źródeł
Załącznik nr 2: Prognoza dochodów Gminy Borów według działów klasyfikacji budżetowej na 2002 rok
Załącznik nr 3: Wydatki budżetu Gminy Borów na 2002 rok według działów klasyfikacji budżetowej
Załącznik nr 4: Wydatki budżetu Gminy Borów na rok 2002 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji
Załącznik nr 5: Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
Załącznik nr 6: Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Załącznik nr 7: Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Załącznik nr 8: Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
Załącznik nr 9: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Załącznik nr 10: Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 11: Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Borów na rok 2002
Załącznik nr 12: Dochody i wydatki na zadania zlecone Gminie Borów z zakresu administracji rządowej na rok 2002
Załącznik nr 13: Dotacje na realizację zadań własnych z budżetu Gminy Borów na rok 2002
Załącznik nr 14: Prognoza długu Gminy Borów i jego spłaty