1408

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JEDLINIE ZDROJU

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591), art. 109, 116 ust. 1 i 4, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 6.820.285 zł

w podziale na działy, rozdziały i paragrafy,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 6.299.006 zł

w podziale na działy, rozdziały i paragrafy,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości – 6.086.006 zł

w tym:

b) wydatki majątkowe na kwotę – 213.000 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 213.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 70.000 zł

§ 3

1. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 521.279 zł przeznacza się na przypadające do spłaty raty kredytów bankowych.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 1.405.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych, w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości – 56.669 zł

b) wydatki w wysokości – 43.200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) przychody w wysokości – 15.459 zł
b) wydatki w wysokości – 15.459 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla zakładu budżetowego, w wysokości – 104.666 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości – 100.000 zł.

3. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości – 177.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości – 18.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę budżetową – ogólną w wysokości 20.000 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Miejski do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej kwocie 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia roku budżetowego,

2) dokonywania wszystkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) spłaty zobowiązań Gminy Jedlina Zdrój.

§ 13

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADA MIEJSKA
KOMISARZ RZĄDOWY
PIOTR KRUCZKOWSKI
 
Załącznik nr 1: Układ wykonawczy w podziale na dział, rozdział, paragraf
Załącznik nr 2: Układ wykonawczy w podziale na dział, rozdział, paragraf
Załącznik nr 3: Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2002 roku
Załącznik nr 4 : Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
Załącznik nr 5: Prognoza długu Gminy Jedlina Zdrój w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych
Załącznik nr 6: Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Załącznik nr 7: Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2002 rok
Załącznik nr 8: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Załącznik nr 9: Plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych w 2002 roku
Załącznik nr 10: Plan dotacji z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy
Załącznik nr 11: Plan dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2002 rok
Załącznik nr 12: Plan wydatków na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2002 rok
Załącznik nr 13: Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej
Załącznik nr 14: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w 2002 roku