1405

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie budżetu Gminy Pogórzyn na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy w Podgórzynie uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według

ważniejszych źródeł w wysokości - 9.745.855

- wpływy z podatków i opłat - 2.681.556

- dochody z majątku gminy - 962.700

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 950.345

- pozostałe wpływy własne - 326.900

- wpływy od jednostek budżetowych - 92.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu

administracji rządowej - 1.064.297

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.542.557

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 125.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień - 500

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2002

w wysokości - 9.110.223

z tego:

1. Wydatki bieżące - 8.590.883

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.236.363

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych - 279.999

- dotacje podmiotowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych - 45.000

- wydatki na obsługę długu publicznego - 383.131

- wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - 125.000

- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę - 200.000

2. Wydatki majątkowe - 519.340

w tym:

- na finansowanie inwestycji - 519.340

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się dotacje przedmiotowe do:

- odprowadzanych ścieków w Oczyszczalni Ścieków w Borowicach i Marczycach - 212.287

- obiadu na ucznia - 67.712

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości - 635.632

2. Zarząd dokona spłaty kredytu w wysokości - 635.632

§ 4

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2002 oraz program zadań inwestycyjnych na lata 2002- 2004 zawiera załącznik nr 5.

§ 5

Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy:

a) przychody - 1.277.961

w tym: dotacje z budżetu - 212.287

b) wydatki - 1.276.052

2. Gospodarstwo pomocnicze:

a) przychody - 249.632

w tym: dotacje z budżetu - 67.712

b) wydatki - 250.932

Zbiorczy plan jednostek gospodarki pozabudżetowej zawiera załącznik nr 6.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody - 1.064.297

- wydatki - 1.064.297

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości - 19.000

- wydatki w wysokości - 19.000

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik nr 9.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 3.768.179 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian z planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 400.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 11

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
INA SAGIROW

BUDŻET GMINY PODGÓRZYN NA 2002 ROK

1. Zadaniowy budżet gminy (PDF)
2. Załącznik 1: Dochody budżetu gminy (PDF)
3. Załącznik 2:   Dochody budżetu gminy
4. Załącznik 3: Wydatki budżetu gminy
5. Załącznik 4: Wydatki budżetu gminy
6. Załącznik 5: Program wieloletnich zadań inwestycyjnych w gminie
7. Załącznik 6: Przychody i wydatki zakładu budżetowego
8. Załącznik 7: Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
9. Załącznik 8: Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW
10. Załącznik 9: Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
11. Załącznik 10: Prognoza spłaty kredytów i pożyczek
12. Załącznik 11: Stan mienia komunalnego
13. Załącznik 12: Stan mienia komunalnego